GRADSKA UPRAVA

Etički kodeks

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni glasnik broj 5/2009, 5/2010), Gradonačelnik Grada Slatine, nakon savjetovanja sa Sindikatom, dana 28.11.2012.godine donio je Etički kodeks gradske uprave Grada Slatine (Službeni glasnik broj 6/2012).