UDRUGE

O udrugama

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Osnivanje, registracija, pravni položaj i prestanak postojanja udruge reguliran je Zakonom o udrugama („Narodne novine“ 74/14). Više o osnivanju i registraciji udruge pročitajte u „Vodiču za osnivanje udruge“ na web stranici Vladinog ureda za udruge: https://udruge.gov.hr/.

Grad Slatina, na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15) i Pravilnika o financiranju i ugovaranju programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine (KLASA: 007-01/16-01/1, URBROJ:2189/02-03-02/01-18-1)  financira programe i projekte udruga civilnog društva.

Osnovni uvjeti za prijavu na natječaj navedeni su u samom Natječaju, a sve pojedinosti se nalaze u Uputama za prijavitelje.

  • Program javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 11/2018.).

Propisi:

  • Zakon o udrugama („Narodne novine“ 74/14)
  • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15)
  • Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ 31/15)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom
    računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (“Narodne novine” 67/17)