GRADSKA UPRAVA

Gospodarenje otpadom i Raspored odvoza razvrstanog otpada

Klikom na poveznicu pogledajte raspored odvoza otpada:
Raspored odvoza razvrstanog otpada - Slatina KOM d.o.o.

Razvrstavanje otpada:

 

Prikupljanje zelenog biootpada:

Reciklažno dvorište: