GRADSKA UPRAVA

Ustrojstvo Gradske uprave

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Slatine osnovana su slijedeća Upravna tijela:

  • Stručna služba Grada Slatine
  • Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

Stručna služba grada Slatine

Upravni odjel za razvoj Grada Slatine