KULTURA

Program javnih potreba u kulturi Grada Slatine

Programom javnih potreba u kulturi Grada Slatine utvrđuju se javne potrebe u kulturi, a koje obuhvaćaju kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za Grad Slatinu u okviru sljedećih djelatnosti:

  • likovna djelatnost
  • muzejsko-galerijska djelatnost
  • glazbena djelatnost,
  • glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
  • filmska i video djelatnost,
  • knjižna i nakladnička djelatnost,
  • knjižnična djelatnost,
  • znanstveno-istraživačka djelatnost,
  • ostalo.

Javne potrebe u kulturi iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Slatine, predlažu ustanove u kulturi i druge institucije registrirane za realizaciju pojedinih programa u djelatnosti kulture te udruge i slobodni umjetnici u kulturi kroz svoje projekte.

Za javne potrebe u kulturi koje su utvrđene Programom javnih potreba osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Slatine a u skladu sa Financijskim planovima ustanova.

Javne potrebe u kulturi provode se u sljedećim ustanovama Grada Slatine: Zavičajnom muzeju Slatina, Gradskoj knjižnici i čitaonici Slatina, Pučkom otvorenom učilištu Slatina kao i udrugama registriranim za realizaciju pojedinih programa iz djelatnosti kulture.

PREUZMITE DOKUMENT (.pdf):
Program javnih potreba u djelatnostima kulture na području Grada Slatine za 2019. godinu