SOCIJALNA SKRB

Odluka o iznosu naknade za troškove stanovanja

Prava iz socijalne skrbi osiguravaju se prvenstveno kao pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne energije, troškovi plina, drva i drugih energenata, troškovi grijanja, vode i odvodnje, troškovi odvoza kućnog otpada, troškovi dimnjačarskih usluga te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima).

Pravo na naknadu za troškove stanovanja prema Odluci o socijalnoj skrbi, Odnosno Zakonu o socijalnoj skrbi,  mogu ostvariti samci ili kućanstva kojima je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb.

Iznos naknade za troškove stanovanja, u određenom postotku od utvrđene zajamčene minimalne naknade, određuje gradonačelnik posebnom odlukom početkom svake kalendarske godine, u skladu sa osiguranim sredstvima za te namjene te u skladu sa procjenom broja korisnika zajamčene minimalne naknade na području Grada Slatine.

PREUZMITE DOKUMENT (.PDF):
Odluka o iznosu naknade za troškove stanovanja za 2019. godinu