Zaključak o dopuni javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine

Dopuna Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine – Trnovača
18.04.2013.
Natječaj za dodjelu stipendije Grada Slatine
18.04.2013.

Zaključak o dopuni javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09), te članaka 25. Statuta Grada Slatine (Službene glasnik Grada Slatine, broj 5/09 i 5/10) Gradonačelnik Grada Slatine dana 20. prosinca 2011.god., donosi Zaključak o dopuni javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine – Obrtnici i Cestarija u ulici Vladimira Nazora.

Preuzmi PDF…

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/11-01/17
URBROJ: 2189/02-04-03/1-11-2
Slatina, 20. prosinac 2011. god.

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09), te članaka 25. Statuta Grada Slatine (Službene glasnik Grada Slatine, broj 5/09 i 5/10) Gradonačelnik Grada Slatine dana 20. prosinca 2011.god., donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK
o dopuni javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine,
KLASA: 940-01/11-01/17, URBROJ: 2189/02-04/3-3-11-1, od 05. srpnja 2011. godine

 

I.

Dopunjuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatina, KLASA: 940-01/11-01/17, URBROJ: 2189/02-04/3-3-11-1, od 5. srpnja 2011. godine, objavljen na oglasnoj ploči Grada Slatine, te na Internet stranicama Grada Slatine, www.slatina.hr, dana 10. srpnja 2011. godine, na način da se u tekstu istoga dopunjuje točka IV, na način da se iza stavka 2. dodaje novi stavak 3., a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4, i tako dalje, koji glasi:
„Iznimno u mjesecu prosincu 2011. godine, umjesto zadnjeg dana (datuma) u mjesecu, rok za podnošenje ponuda je 28. prosinac 2011. godine do 12,00 sati.“

II.

U preostalom dijelu tekstualni dio javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, KLASA: 940-01/11-01/17, URBROJ: 2189/02-04/3-3-11-1, od 05. srpnja 2011. godine, ostaje neizmijenjen.

III.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje prostorom za provedbu ovog Zaključaka.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Ivana Roštaš, prof.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06,146/08 i 38/09), članka 48. st.1. toč. 5 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09), članka 25. Statuta Grada Slatine  (Službeni glasnik Grada Slatine 5/09 i 5/10) članka 6.Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine 6/09), i Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 940-01/11-01/ 17 , URBROJ: 2189/02-04-03/1-11-2 od 20. prosinca 2011. godine, objavljuje se

DOPUNA
Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine,
KLASA: 940-01/11-01/17 , URBROJ: 2189/02-04/3-3-11-1, od 05. srpnja 2011. godine

 

I.

Dopunjuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, KLASA: 940-01/11-01/17, URBROJ: 2189/02-04/3-3-11-1, od 05. srpnja 2011. godine, objavljen na oglasnoj ploči Grada Slatine, te na Internet stranicama Grada Slatine, www.slatina.hr , dana 10. srpnja 2011. godine, na način kako slijedi:
Točka IV. dopunjuje se na način da se iza stavka 2. dodaje novi stavak 3., a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., i tako dalje, koji glasi:

„Iznimno u mjesecu prosincu 2011. godine, umjesto zadnjeg dana (datuma) u mjesecu, rok za podnošenje ponuda je 28. prosinac 2011. godine do 12,00 sati.“

II.

Ova Dopuna objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Slatine, te Internet stranicama Grada Slatine, www.slatina.hr.

Skip to content