Dopuna Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine – Trnovača

Izrada prostornih planova na području Grada Slatine
18.04.2013.
Zaključak o dopuni javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.

Dopuna Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine – Trnovača

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06,146/08 i 38/09), članka 48. st.1. toč. 5 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09), članka 25. Statuta Grada Slatine  (Službeni glasnik Grada Slatine 5/09 i 5/10) članka 6.Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine 6/09), i Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 940-01/11-01/, URBROJ: 2189/02-04-03/1-11-1 od 20. prosinca 2011. godine, objavljuje se dopuna Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine

Preuzmi PDF…

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06,146/08 i 38/09), članka 48. st.1. toč. 5 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09), članka 25. Statuta Grada Slatine  (Službeni glasnik Grada Slatine 5/09 i 5/10) članka 6.Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine 6/09), i Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 940-01/11-01/, URBROJ: 2189/02-04-03/1-11-1 od 20. prosinca 2011. godine, objavljuje se

DOPUNA
Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine,
KLASA: 940-01/11-01/47, URBROJ: 2189/02-04-10-30, od 16. rujna 2010. godine

 

I.

Dopunjuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine , KLASA: 940-01/08-01/47, URBROJ: 2189/02-04-10-30, od 16. rujna 2010. godine, objavljen na oglasnoj ploči Grada Slatine, te na Internet stranicama Grada Slatine, www.slatina.hr , dana 23. rujna 2010. godine, na način kako slijedi:
Točka IV. dopunjuje se na način da se iza stavka 2. dodaje novi stavak 3., a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., a koji glasi:

„Iznimno u mjesecu prosincu 2011. godine, umjesto zadnjeg dana (datuma) u mjesecu, rok za podnošenje ponuda je 28. prosinac 2011. godine do 12,00 sati.“

II.

Ova Dopuna objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Slatine, te Internet stranicama Grada Slatine, www.slatina.hr.

Skip to content