Zaključak o dopuni javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Otvorena javna nadmetanja
18.04.2013.
Zaključak o dopuni javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Otvorena javna nadmetanja
18.04.2013.

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Slatine

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiji Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 4/98., 5/02., 8/06., 6/07. i 6/09.), te Zaključka Povjerenstva za dodjelu stipendije Grada Slatine, KLASA: 604- 02/11-01/04, URBROJ: 2189/02-03-02/1-11-1, od 14. prosinca 2011. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Slatine objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije Grada Slatine.

Preuzmi PDF…

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

KLASA: 604-02/11-01/04
URBROJ: 2189/02-03-02/1-11-2
Slatina, 20. prosinca 2011.

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiji Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 4/98., 5/02., 8/06., 6/07. i 6/09.), te Zaključka Povjerenstva za dodjelu stipendije Grada Slatine, KLASA: 604- 02/11-01/04, URBROJ: 2189/02-03-02/1-11-1, od 14. prosinca 2011. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Slatine objavljuje:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendije Grada Slatine

1. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendije Grada Slatine.

2. Stipendija će se dodijeliti prioritetno za slijedeća zvanja:
– mag. ing. prehrambene tehnologije 1 stipendija,
– mag. drvne tehnologije 1 stipendija,
– ing. sigurnosti – zaštita na radu 1 stipendija,
– mag. etnologije 1 stipendija,
– mag. ing. agronomije – bilinogojstvo 1 stipendija.

3. Stipendija iznosi 700,00 kuna mjesečno.

4. Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
– da su državljani Republike Hrvatske,
– da nisu stariji od 26 godina,
– da imaju prebivalište na području Grada Slatine najmanje godinu dana,
– da nisu kažnjavani putem suda,
– da su u srednjoj školi u zadnje dvije školske godine imali prosjek ocjena najmanje 4,0 (za studente I godine fakulteta),
– da ne primaju neku drugu stipendiju (državnu, županijsku, MOBMS…)
– da ukupna primanja obitelji studenta ne prelaze iznos od 2.000,00 kuna mjesečno po članu obitelji.

5. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata jesu:
– socijalni status,
– uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju odnosno na studiju,
– izvanškolski rezultati.

6. Stipendija se dodjeljuje do završetka školovanja, odnosno onoliko godina koliko traje studij koji su upisali, pod uvjetom da redovito upisuju svaku akademsku godinu.

7. Zahtjev za dodjelu stipendije mogu podnijeti redovno upisani studenti kao i izvanredni studenti pod uvjetom da nisu zaposleni.

8. Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se Povjerenstvu za dodjelu stipendije Grada Slatine neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10 ili putem pošte.

9. Uz zahtjev kandidati su dužni priložiti dokaze da ispunjavaju opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije i to:
– potvrdu da su upisali godinu fakulteta za koji je stipendija raspisana natječajem,
– preslike svjedodžbi zadnje dvije školske godine u srednjoj školi i presliku svjedodžbe o položenom završnom ispitu (za studente I godine fakulteta),
– prijepis ocjena iz prethodnih godine studija (za studente II i ostalih godina fakulteta),
– presliku domovnice,
– presliku osobne iskaznice,
– preslike poreznih kartica roditelja, odnosno skrbnika za 2010. godinu te prosjek plaća u zadnja 3 mjeseca tekuće godine (ukoliko su zaposleni),
– potvrdu o privremenoj nezaposlenosti roditelja, odnosno skrbnika sa Zavoda za zapošljavanje (ukoliko su nezaposleni).

Pored naprijed navedenih obveznih dokaza, kandidati mogu priložiti i neobvezne dokaze o ispunjavanju kriterija iz Odluke o stipendiji Grada Slatine, a radi ostvarivanja
dodatnih bodova, i to:
– dokaze o izvanškolskim rezultatima ili znanstvenom radu,
– dokaze o invalidnosti i druge dokaze iz čl. 16. Odluke o stipendiji Grada Slatine.

10. Zahtjevi se podnose do zaključno 20. siječnja 2012. godine do 15,00 sati. Zahtjevi koji budu zaprimljeni po isteku toga roka, smatrat će se da nisu pravovremeno podneseni.

11. Nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

12. Lista kandidata bit će dostavljena svim kandidatima koji su sudjelovali u natječaju.

13. Na temelju konačne liste kandidata Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Slatine donosi rješenje o dodjeli stipendije.

14. Međusobna prava i obveze između Grada Slatine i stipendista biti će utvrđene posebnim ugovorom.

15. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči Gradske uprave Slatina, putem Slatinskog informativnog centra te na Internet stranici Grada www.slatina.hr.

16. Za sve dodatne upute u svezi stipendije Grada Slatine kandidati se mogu obratiti u Gradsku upravu Slatina, Trg svetog Josipa 10, II kat, soba br. 1, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na telefon 492-218.

PREDSJEDNIK
Ivan Roštaš, prof., v. r.

Skip to content