Zaklada “Hrvatska za djecu”
18.04.2013.
Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“ u Slatini
18.04.2013.
Zaklada “Hrvatska za djecu”
18.04.2013.
Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“ u Slatini
18.04.2013.

Usmeno javno nadmetanje

Za prodaju posebnih dijelova nekretnine – poslovnog i uredskog prostora u vlasništvu
Grada Slatine u zgradi Starog kotara u Slatini.
Na prodaju je nekretnina – poslovni i uredski prostor u vlasništvu Grada Slatine, u prizemlju zgrade „Starog kotara“ u Slatini, Ulica Ante Kovačića 1, upisane u z.k.ul. broj 5235, k.o. Slatina, na k.č. br. 4372/1

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, na osnovi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08), članka 16. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 6/09), te Odluke Gradskog vijeća Grada Slatine, KLASA:372-01/09-01/9, URBROJ: 2189/02-01-09-1, od 24. studenog 2009. godine, putem Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, o g l a š a v a

USMENO JAVNO NADMETANJE
za prodaju posebnih dijelova nekretnine – poslovnog i uredskog prostora u vlasništvu
Grada Slatine u zgradi Starog kotara u Slatini

I.

Na prodaju je nekretnina – poslovni i uredski prostor u vlasništvu Grada Slatine, u prizemlju zgrade „Starog kotara“ u Slatini, Ulica Ante Kovačića 1, upisane u z.k.ul. broj 5235, k.o. Slatina, na k.č. br. 4372/1, i to:

A) Poslovni prostori namijenjeni tržištu, locirani u desnom krilu zgrade Starog kotara, u Ulici Ante Kovačića 1, označeni u Planu posebnih dijelova građevine (Plan etažiranja) kako slijedi:
1. Lokal broj 1, površine 48,90 m², s pripadajućih 20/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 44.010,00 EUR (900,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
2. Lokal broj 2, površine 34,00 m², s pripadajućih 14/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 30.600,00 EUR (900,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
3. Lokal broj 3, površine 28,00 m², s pripadajućih 11/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 33.600,00 EUR (1.200,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
4. Lokal broj 4, površine 44,90 m², s pripadajućih 18/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 53.880,00 EUR (1.200,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
5. Lokal broj 5, površine 22,50 m², s pripadajućih 9/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 27.000,00 EUR (1.200,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje, i
6. Lokal broj 6, površine 26,40 m², s pripadajućih 11/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 31.680,00 EUR (1.200,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.

Unutrašnjost predmetnih poslovnih prostora izgrađena je u tzv. gruboj odnosno „roh-bau“ dovršenosti.

B) Uredski prostor lociran u lijevom krilu zgrade Starog kotara, s ulazom s Trga sv. Josipa, označen u Planu posebnih dijelova građevine (Plan etažiranja) kao: Lokal broj 7, ukupne površine 177,19 m², s pripadajućih 72/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 194.909,00 EUR (1.100,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.
Lokal 7 sastoji se od sljedećih prostora: ulaz i hodnik (55,21 m²), ured br. 1 (41,34 m²), ured br. 2 (58,40 m²), muški sanitarni čvor (5,39 m²), ženski sanitarni čvor (5,64 m²) i prostor za centralno grijanje (11,21 m²), a prodaje se kao jedinstvena cjelina.
Unutrašnjost predmetnog uredskog prostora izgrađena je u tzv. gruboj odnosno „roh-bau“ dovršenosti.

II.

Budući da zgrada Starog kotara ima status zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra, kupac je obvezan pridržavati se konzervatorskih uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture tijekom uređenja poslovnog odnosno uredskog prostora i njegova održavanja.

III.

Lokacija omogućuje priključenje nekretnina na izgrađenu komunalnu infrastrukturu.
Pribavljanje potrebnih dozvola za završetak radova i privođenje poslovnog odnosno uredskog prostora određenoj namjeni, te plaćanje priključaka na komunalnu infrastrukturu obveza je kupca.

IV.

Usmeno javno nadmetanje održat će se dne 11. prosinca 2009. godine (petak), s početkom u 10,00 sati, u dvorani za sjednice tijela Gradske uprave Grada Slatine (soba broj 7), Trg sv. Josipa 10, u Slatini.

V.

Nekretnine se kupuju prema sistemu “viđeno-kupljeno”, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

VI.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju pravne i fizičke osobe koje ispune sljedeće uvjete:
– uplate jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene za pojedini poslovni ili uredski prostor,
– prilože potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slatine, o podmirenim svim obvezama prema Gradu Slatini.

VII.

Uplata jamčevine može se obaviti na blagajni Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 2, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, do zaključno s 11. prosinca 2009. godine do 9,30 sati ili na žiro-račun Proračuna Grada Slatine, broj: 2412009-1839500001, za pravne osobe s pozivom na broj: 21 7757 – OIB , odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 22 7757 – OIB, uz predočenje dokaza o uplati na samome nadmetanju.
Osobi koja uspije u nadmetanju, to jest osobi koja izlicitira najviši iznos kupovnine, jamčevina će se priznati u ukupnu cijenu, a svim ostalim sudionicima bit će vraćena najkasnije u roku od 8 dana.
U roku od 8 dana po obavljenom odabiru, najpovoljniji ponuditelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor. U protivnom, smatrat će se da je odustao od kupnje predmetne nekretnine i jamčevina mu neće biti vraćena.
Plaćanje preostalog iznosa kupovnine je gotovinsko ili virmansko, u roku do 8 dana od zaključenja ugovora , na žiro-račun Grada Slatine broj: 2412009-1839500001, za pravne osobe s pozivom na broj: 21 7757 – OIB , odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 22 7757 – OIB, s naznakom „Kupovnina posebnog dijela L(broj) u Starom kotaru“.

VIII.

Porez na promet i ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva snosi Kupac.
Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obveza riješit će se Ugovorom o kupoprodaji.

IX.

Grad Slatina zadržava pravo odustajanja od provođenja usmenog nadmetanja (do početka javnog nadmetanja), i to bez obrazloženja i financijske obveze u smislu obeštećenja osobama zainteresiranim za nadmetanje.
Osobama koje bi u međuvremenu uplatile jamčevinu ista će biti vraćena najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o poništenju nadmetanja.

X.

Za sva dodatna objašnjenja u svezi s javnim nadmetanjem zainteresirane osobe mogu se obratiti u Gradsku upravu Slatina, Trg svetog Josipa 10, II. kat, sobe broj 1, 36, 37 ili 38 ili na telefon 033/551-357.

KLASA: 372-01/09-01/9
URBROJ: 2189/02-05-09-2
Slatina, 26. studenog 2009. god.

GRAD SLATINA
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
prostorno planiranje i gospodarstvo

Usmeno javno nadmetanje

Skip to content