Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“ u Slatini

Usmeno javno nadmetanje
18.04.2013.
Javno nadmetanje
18.04.2013.

Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“ u Slatini

OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine – građevinska zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“ u Slatini prikupljanjem pisanih ponuda

U nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju kriterije iz dokumentacije za nadmetanje.
Lokacija omogućuje priključenje nekretnina na izgrađenu komunalnu infrastrukturu.

Preuzmi PDF…

Preuzmi PDF…

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na osnovi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj: 91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09), članaka: 4. i 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 6/09 ),Odluke Gradskog poglavarstva Grada Slatine, KLASA: 940-01/08-01/47, URBROJ: 2189/02-02-08-1, od 30. rujna 2008. godine, te Odluke Gradskog poglavarstva Grada Slatine, KLASA: 940-01/08-01/47, URBROJ: 2189/02-02-08-2 od 11. studenog 2008. godine, putem Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, o g l a š a v a

OTVORENO JAVNO NADMETANJE

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine – građevinska zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“ u Slatini prikupljanjem pisanih ponuda

I.

Na prodaju su nekretnine u vlasništvu Grada Slatine, upisane u z.k.ul. broj 4801, k.o. Slatina, u naravi građevinske parcele, i to:
– k.č. broj 819/2, površine 81392 m2,
– k.č. broj 819/4, površine 29067 m2,
– k.č. broj 819/5, površine, 21679 m2,
– k.č. broj 819/6, površine 8216 m2 i
– k.č. broj 3802/2, površine 8723 m2,
– k.č. broj 3810/2, površine 1356 m2,
– k.č. broj 3806/1, površine 12646 m2,
– k.č. broj 3806/2, površine 15668 m2,
– k.č. broj 3806/5, površine 1620 m2,
– k.č. broj 3807/1, površine 420 m2,
– k.č. broj 3808/1, površine 832 m2.
Nekretnine su smještene u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“ u Slatini.

II.

U nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju kriterije iz dokumentacije za nadmetanje.
Lokacija omogućuje priključenje nekretnina na izgrađenu komunalnu infrastrukturu.
Pribavljanje potrebnih dozvola za izgradnju i uporabu građevine, plaćanje priključaka na komunalnu infrastrukturu i komunalnog doprinosa, obveza je kupca – investitora nad izgradnjom poduzetničke građevine.
Građevinske se čestice prodaju radi izgradnje prvenstveno proizvodnih kapaciteta, što je određeno vrijedećim Urbanističkim planom uređenja grada Slatine (UPU).

III.

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje kumulativno ispune sljedeće uvjete:
– uplate jamčevinu u iznosu od 10% od prodajne cijene građevinske čestice za koju se nadmeću ili osiguranje plaćanja 10 % od prodajne cijene,
– dokažu svoju poslovnu sposobnost dostavljanjem sljedećih dokumenata:
dostave (prilože)
a) izvod iz sudskog registra ili obrtnice,
dostave (prilože)
b) BON-1 i BON-2,
dostave (prilože)
c) potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,
dostave (prilože)
d) potvrda Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slatine, o podmirenim svim obvezama prema Gradu Slatini,
dostave (prilože)
e) izjavu o prihvaćanju uvjeta glede namjene i roka izgradnje te stavljanja u funkciju poslovne građevine.
Svi dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, s
time da dokazi o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne smiju biti stariji od 30 dana, a ostali dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

IV.

Prodajna cijena za prodaju predmetnih nekretnina je kunska protuvrijednost EUR-a prema srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje:
– za k.č. broj 819/2 iznos od 406.960 eura (četristošesttisućadevetstošezdeseteura),
– za k.č. broj 819/4 iznos od 145.335 eura (stočetrdesetpettisućatristotridesetpeteura),
– za k.č. br. 819/5 iznos od 108.395 eura (stoosamtisućatristodevedesetpeteura),
– za k.č .br. 819/6 iznos od 41.080 eura (četrdesetjednatisućaiosamdeseteura),
– za k.č. br. 3802/2 iznos od 43.615 eura (četrdesettritisućešestopetnaesteura),
– za k.č. br. 3810/2 iznos od 6.780 eura (šesttisućasedamstoosamdeseteura),
– k.č. broj 3806/1 iznos od 63.230 eura (šezdesettritisućedvjestotrideseteura),
– k.č. broj 3806/2 iznos od 78.340 eura (sedamdesetosamtisućatristočetrdeseteura),
– k.č. broj 3806/5 iznos od 8.100 eura (osamtisućastoeura),
– k.č. broj 3807/1 iznos od 2.350 eura (dvijetisućetristopedeseteura),
– k.č.broj 3808/1 iznos od 4.160 eura (četiritisućestošezdeseteura).

V.

Za sudjelovanje u nadmetanju, pored dokumenata predviđenih dokumentacijom za nadmetanje, svaki sudionik u pisanoj ponudi mora predočiti dokaz o uplati pologa (jamčevine) u iznosu od 10% od prodajne cijene, na žiro-račun broj: 2412009-1839500001 kod Slatinske banke d.d. Slatina, i to za pravne osobe s pozivom na broj: 21 7757 – MB , odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 22 7757 – JMBG .
Osobi koja uspije u nadmetanju polog će se priznati u ukupnu cijenu, a svim ostalim sudionicima bit će vraćen najkasnije u roku od narednih 8 dana.
U roku od 8 dana po obavljenom odabiru, najpovoljniji ponuditelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor. U protivnom, smatrat će se da je odustao od kupnje predmetne nekretnine i polog mu neće biti vraćen.
Plaćanje izlicitirane cijene je gotovinsko ili virmansko, u roku do 8 dana od zaključenja ugovora , na žiro-račun Grada Slatine naveden u točki III. ovog Oglasa.
Kupac koji kupi predmetnu nekretninu obvezan je pribaviti građevinsku dozvolu za proizvodni pogon u roku od 18 mjeseci računajući od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.
U narednih 18 mjeseci, odnosno ukupno 36 mjeseci od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac se obvezuje izgraditi proizvodni pogon i staviti ga u funkciju.
U slučaju da kupac ne ispuni prethodno navedene uvjete u roku od 36 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 6 mjeseci po isteku ugovornog roka obvezuje se obeštetiti prodavatelja vraćanjem predmetne nekretnine u vlasništvo Grada Slatine, i to bez prava povrata uplaćene kupoprodajne cijene i eventualnih ulaganja u građevine. Iznimno, u slučaju dokazanog nastupanja više sile, zaključit će se dodatak ugovoru o sporazumnom produženju ugovornog roka.
Za parcele vrijedi petogodišnja zabrana preprodaje. Ukoliko vlasnik zemljišta želi prodati predmetno zemljiše nakon isteka roka zabrane prodaje istoga, pravo prvokupa ima Grad Slatina.
U slučaju nepoštivanja navedenog petogodišnjeg roka ili promjene djelatnosti koja nije u skladu sa nadmetanjem, Grad ima pravo jednostrano raskinuti ugovor.

VI.

Ovo otvoreno javno nadmetanje biti će otvoreno cijelo vrijeme do prodaje zadnje parcele koje je ovim nadmetanjem predviđeno za prodaju ili dok nadležno tijelo Grada Slatine, bez da pri tome snosi odgovornost prema bilo kojem od potencijalnih ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti potencijalne ponuditelje o razlozima za takav postupak, svojim aktom ne utvrdi prestanak trajanja ovog nadmetanja.

VII.

Rok za podnošenje ponude je 18. 22. i 28. prosinca 2009. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave), te svakog 15. i zadnjeg datuma u mjesecu tijekom 2010. godine do 12,00 sati.
Ponude će se otvarati istog dana po isteku roka za predaju ponuda, u 12,30 sati na adresi: Grad Slatina, Trg sv. Josip 10, II kat, soba broj 7.
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II. kat, 33520 Slatina, s naznakom « Otvoreno javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Trnovača – NE OTVARATI“.
Zakašnjele, neuredne te ponude bez priloženoga dokaza o uplati jamčevine, bez konkretne cijene i sl., neće se razmatrati, što će se ustvrditi zapisnički.
Ocjena, vrednovanje i rangiranje ponuda izvršit će se u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda, sukladno utvrđenim uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, a koja je sastavni dio ovog otvoreno javnog nadmetanja.

VIII.

Najprihvatljivijom ponudom za pojedine parcele smatra se ponuda koja dobije najveći broj bodova prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude. U razmatranje i bodovanje uzimaju se samo potpune i pravovremene ponude.
Kriteriji za vrednovanje ponuda dostupni su u natječajnoj dokumentaciji.

IX.

Popis dokumentacije koja se prilaže pisanoj ponudi te svi ostali kriteriji za nadmetanje i odabir najpovoljnijeg ponuditelja sastavni su dio dokumentacije za nadmetanje.
Troškove prijenosa vlasništva, kao i ostale obveze na kupljenoj nekretnini, plaća Ku-
pac.
Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obveza riješit će se Ugovorom o kupoprodaji.
Grad Slatina zadržava pravo da prihvati bilo koju ponudu koja ispunjava uvjete za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ili odbije bilo koju ponudu i da poništi postupak prikupljanja ponuda i da odbije sve ponude, bez da pritom snosi odgovornost prema bilo kojem od ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti ponuditelje o razlozima za takav postupak.
Za sva dodatna objašnjenja u svezi s javnim nadmetanjem zainteresirane osobe mogu se obratiti u Gradsku upravu Slatina, Trg svetog Josipa 10, II. kat, sobe broj 1, 36, 37 ili 38 ili na telefon 033/551-357.

X.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i gospodarstvo zadržava pravo eventualnog odustajanja od prodaje pojedine parcele neposredno prije samoga nadmetanja, a bez posebnog obrazloženja i bez obveze naknade štete sudionicima nadmetanja.

KLASA: 940-01/08-01/47
URBROJ: 2189/02-05-09-21
Slatina,8. prosinca 2009. god.

GRAD SLATINA
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
prostorno planiranje i gospodarstvo

DOKUMENTACIJA ZA SUDJELOVANJE U OTVORENOM JAVNOM NADMETANJU

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine – građevinska zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“ u Slatini prikupljanjem pisanih ponuda

A) UPUTE PONUDITELJIMA

– Prodavatelj: Grad Slatina, MB: 0419591, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, telefoni: 033/551-109,551-357, faks: 033/551-143; e-mail:komunalno.gospodarstvo@ slatina.hr

– Mjesto (lokacija i adresa) nekretnina: Slatina, Poduzetnička zona „Trnovača“

– Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje su nekretnine u naravi građevinske parcele upisane u z.k.ul. broj 4801, k.o. Slatina, na k.č. broj k.č. broj 819/2, površine 81392 m2, k.č. broj 819/4, površine 29067 m2, k.č. broj 819/5, površine, 21679 m2, k.č. broj 819/6, površine 8216 m2 , k.č. broj 3802/2, površine 8723 m2, k.č. broj 3810/2, površine 1356 m2, k.č. broj 3806/1, površine 12646 m2, k.č. broj 3806/2, površine 15668 m2, k.č. broj  3806/5, površine 1620 m2, k.č. broj 3807/1, površine 420 m2 i k.č. broj 3808/1, površine 832 m2.

Prodajna cijena nekretnine:
– za k.č. broj 819/2 iznos od 406.960 eura ((četristošesttisućadevetstošezdeseteura),
– za k.č. broj 819/4 iznos od 145.335 eura (stočetrdesetpettisućatristotridesetpeteura),
– za k.č. br. 819/5 iznos od 108.395 eura (stoosamtisućatristodevedesetpeteura),
– za k.č .br. 819/6 iznos od 41.080 eura (četrdesetjednatisućaiosamdeseteura),
– za k.č. br. 3802/2 iznos od 43.615 eura (četrdesettritisućešestopetnaesteura),
– za k.č. br. 3810/2 iznos od 6.780 eura (šesttisućasedamstoosamdeseteura),
– k.č. broj 3806/1 iznos od 63.230 eura (šezdesettritisućedvjestotrideseteura),
– k.č. broj 3806/2 iznos od 78.340 eura (sedamdesetosamtisućatristočetrdeseteura),
– k.č. broj 3806/5 iznos od 8.100 eura (osamtisućastoeura),
– k.č. broj 3807/1 iznos od 2.350 eura (dvijetisućetristopedeseteura),
– k.č.broj 3808/1 iznos od 4.160 eura (četiritisućestošezdeseteura) u protuvrijednosti
hrvatskih kuna, po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.

– Polog (jamčevina): 10% od prodajne cijene ili osiguranje plaćanja 10 % od prodajne cijene; onome tko uspije u nadmetanju polog se uračunava u postignutu cijenu; onima koji ne uspiju polog se vraća najkasnije u roku od narednih 8 dana (ponudi priložiti broj računa za povrat pologa).

– Plaćanje izlicitirane cijene: gotovinsko ili virmansko na žiro- račun Prodavatelja i to u roku od 8 dana od zaključenja ugovora.

– Žiro-račun Prodavatelja: 2412009-1839500001 kod Slatinske banke d.d. Slatina i to za pravne osobe s pozivom na broj: 21 7757-MB, odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 22 7757- JMBG.

– Rok pribavljanja građevinske dozvole za proizvodni pogon rok je 18 mjeseci računajući od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.
U narednih 18 mjeseci, odnosno ukupno 36 mjeseci od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac se obvezuje izgraditi proizvodni pogon i stalno zaposliti određeni broj osoba.

– Rok trajanja razdoblja prikupljanja pisanih ponuda: 18. 22. i 28. prosinca 2009.
godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave), te svakog 15. i zadnjeg u mjesecu
tijekom 2010. godine do 12,00 sati.

– Nadnevak i adresa javnog otvaranja pristiglih pisanih ponuda te odabir najpovoljnijeg ponuditelja: istog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,30 sati, u sali za sastanke Gradske uprave Slatina (soba broj 7), Trg sv. Josipa 10, Slatina; postupak javnog otvaranja pristiglih ponuda i odabira najpovoljnijeg ponuditelja obavit će Povjerenstvo za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, uz pomoć odgovarajuće stručne službe.

– Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude: investicijski program, visina investicije te broj zaposlenih, koji se boduju bodovima kako slijedi:
– investicijski program:
1. namjena građevine:
– za proizvodne pogone ………………………………….. …………. …. 30 bodova,
– za ostale djelatnosti ………. ………………………………………….. 10 bodova,
2. vrijednost investicije:
– počev od 100 do 150 milijuna kuna …………………………………….. 10 bodova,
– počev od 30 do 100 milijuna kuna ……………………………………… 5 bodova,
– ispod 30 milijuna kuna …………………………………………………. 2 boda,
3. broj stalno zaposlenih:
– 10 zaposlenih i više ……………………………………………………. 10 bodova,,
– od 6 do 9 zaposlenih …..……………………………………………… 5 bodova,
– od 1 do 5 zaposlenih…… …………………………………………………. 3 boda.

Napomena: prodajna cijena svih navedenih parcela iznosi 5 eura/m2,u
protuvrijednosti hrvatskih kuna po srednjem tečaju HNB na dan prodaje, što znači da
ponuđena cijena ne može biti niti veće niti manja od tog iznosa (na temelju suglasnosti
Ministarstva regionalnog razvoja i Europske komisije u RH).

– Jezik na kojemu ponuda mora biti sastavljena: hrvatski.

– Pisana ponuda treba sadržavati, kako slijedi:
– podatke o ponuditelju: naziv ponuditelja (za pravne osobe i obrte priložiti dokaz o registraciji odnosno obrtnicu), adresu, MB, ime odgovorne osobe ponuditelja,
– dokaz o plaćenom pologu (jamčevini) u iznosu od 10% od početne cijene,
– ponudbenu cijenu,
– investicijski program: naziv investicije, opis poduzetničkog programa, vrijednost investicije (ulaganja u građevinske objekte i opremu), te visinu obrtnih sredstava, izvore sredstava za realizaciju investicije, broj zaposlenih, projekciju prihoda i rashoda za 10 godina rada, te eventualne druge specifičnosti projekta,
– po javnom bilježniku ovjerenu izjavu o prihvaćanju uvjeta glede namjene građevine, roka pribavljanja građevinske dozvole, izgradnje građevine i stavljanja u funkciju, te zapošljavanju određenog broja djelatnika u stalni radni odnos.

Nepotpune ili nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.
Prodavatelj zadržava pravo odustajanja od odabira bez ikakva posebnog obrazloženja i
bez naknade troškova sudionicima javnog nadmetanja.

– Datum, vrijeme i mjesto podnošenja i otvaranja ponuda: ponude dostaviti uvezane u
jednu cjelinu, u zapečaćenim omotnicama, na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10,
33520 Slatina, s naznakom: „Otvoreno javno nadmetanje za prodaju građevinskog
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Trnovača – NE OTVARATI“ .
Povjerenstvo za provedbu predmetnih parcela obavljat će javno otvaranje pristiglih
ponuda istog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,30 sati, uz mogućnost
nazočenja ovlaštenih predstavnika ponuditelja.

– Naziv i adresa službe, ime osobe prodavatelja za vezu i način komunikacije s
ponuditeljima: Grad Slatina, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno
planiranje i gospodarstvo, Slatina, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj: 36; Mirjana
Novoselac; telefonom, faksom, e-mailom, osobnim kontaktom s osobljem Službe.

– Zabrana inačica (varijanti) i alternativnih ponuda: zabranjuje se.

– Način i rok priopćavanja odabira: U pisanom obliku, najkasnije u roku 10 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

– Rok za pristupanje potpisivanju kupoprodajnog ugovora: u roku od 8 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

– Pravo podnošenja prigovora: Sudionik nadmetanja nezadovoljan odlukom o odabiru može uložiti pisani prigovor Prodavatelju u roku od 3 dana računajući od dana donošenja odluke o odabiru, radi eventualne nepravilnosti u postupku prodaje javnim nadmetanjem (o odluci će svaki sudionik odmah po obavljenom odabiru biti obaviješten osobno te pismeno).
Eventualno podneseni pisani prigovori riješit će se u roku od 24 sata po dostavi.

OSTALA DOKUMENTACIJA KAO DIO NATJEčAJNE DOKUMENTACIJE:

– tekst oglasa o javnom nadmetanju,
– preslika kopije plana.

GRAD SLATINA
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i gospodarstvo

KLASA: 940-01/08-01/47
URBROJ: 2189/02-02-09-22
Slatina,8. prosinca 2009.godine

Skip to content