Usmeno javno nadmetanje za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine

Usmeno javno nadmetanje za zakup poslovnog prostora u Kozicama
18.04.2013.
Izrada prostornih planova na području Grada Slatine
18.04.2013.
Usmeno javno nadmetanje za zakup poslovnog prostora u Kozicama
18.04.2013.
Izrada prostornih planova na području Grada Slatine
18.04.2013.

Usmeno javno nadmetanje za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na temelju članka 16. točke 7. Satuta Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 6/09), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 9. Odluke o uvjetima i  postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 6/96 i 8/06),Odluke Gradonačelnika Grada Slatine KLASA:  372-03/11-01/14, URBROJ: 2189/02-02-11-2, od 21. rujna  2011. godine, Odluke Gradonačelnika Grada Slatine KLASA: 320-02/11-01/45, URBROJ: 2189/02-02-11-1 od 20. listopada 2011. god., te Odluke Gradonačelnika Grada Slatine KLASA: 372-03/11-01/15, URBROJ: 2189/02-02-11-1 od 24. listopada 2011. godine, putem Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, oglašava Usmeno javno nadmetanje za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine.

Preuzmi PDF…

 

 Usmeno  javno nadmetanje  za zakup nekretnina  u vlasništvu Grada Slatine

 

I.

A). Daje se u petogodišnji zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Slatine,  kako slijedi:
– k.č. broj 3782/1 u k.o. Podravska Slatina, oranica 3. kl., površine 110 m2, po početnoj cijeni zakupa od 100,00 kn godišnje.

B). Daje se u zakup garaža broj 27, sagrađena na k.č. broj 3640/31, u k.o. Podravska Slatina,  površine 15 m2, smještena  u ulici Ljudevita Gaja, u Slatini.
Početna cijena najma garaže iznosi 150,00 kuna mjesečno.
Garaža se daje u najam  na rok od 12 mjeseci  ili ukoliko bude ista prodana prije isteka roka  Grad Slatina  zadržava  pravo raskida ugovora o najmu uz otkazni rok od 30 dana.

C). Daje se u zakup poslovni prostor u prizemlju zgrade doma  Mjesnog odbora u Kozicama, netto površine 68,08 m2, upisan  na  k. č. br. 70  u z.k.ul. broj  596  k.o. Kozice.
Poslovni prostor sastoji se od  lokala, sanitarnog čvora i skladišta.
Poslovni prostor daje se u jednogodišnji zakup i to za obavljanje poslovnih djelatnosti (trgovačka, ugostiteljska i dr.), po početnoj cijeni zakupa od 500,00 kuna mjesečno.

II.

Osobe zainteresirane za zakupe obvezne su prije početka usmenog javnog nadmetanja Povjerenstvu predočiti potvrdu o tome da su podmirile sva svoja dugovanja prema Gradu Slatini, iz prethodnog razdoblja. U protivnom, ne mogu pristupiti nadmetanju.

III.

Usmeno javno nadmetanje održat će se  10. studenog 2011. godine (četvrtak), u sali za sastanke Gradske uprave (soba broj 7), Trg sv. Josipa 10, u  Slatini, s početkom u 8,00 sati.

IV.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje do početka nadmetanja uplate jamčevinu u iznosu od  10% od početne cijene zakupa nekretnine u vlasništvu Grada Slatine.
Uplata jamčevine može se obaviti na blagajni Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj  2, svakog radnog dana  od 7 do 15 sati, do zaključno sa  10. studenog  2011. godine do 8,30  sati ili na žiro-račun Proračuna Grada Slatine, broj: 2412009-1839500001, za zakup s pozivom na broj:  68  7722 – OIB, uz predočenje dokaza o uplati na samome nadmetanju.

V.

Osobi koja uspije u nadmetanju uplaćena jamčevina bit će uračunata u ukupno postignutu cijenu, a osobi  koja  u nadmetanju ne uspiju  uplaćena jamčevina bit će vraćena.

 

VI.

Osoba koja uspije u nadmetanju obvezna je u roku od narednih 8 dana zaključiti s Gradom  Slatinom  ugovor o  zakupu i odmah potom platiti preostali iznos izlicitirane  cijene.
Ako osoba koja uspije u javnom nadmetanju, u roku od  najdulje 8 dana računajući od dana zaključenja nadmetanja, ne potpiše ugovor o zakupu, smatrat će se da je odustala od   zakupa,  te u tome slučaju nema pravo na povrat jamčevine.

VII.

Za sve ostale informacije zainteresirani se mogu obratiti osobno ili telefonom (033/492-222 ) u Upravni odjel za gospodarenje prostorom, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i javnu nabavu,  Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 23, radnim danom od 7,00  do 14,00 sati.

VIII.

Grad Slatina zadržava  pravo eventualnog odustajanja od davanja u zakup nekretnina u svojem vlasništvu  neposredno prije samoga nadmetanja.

IX.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje polažu bilo kakvo pravo na nekretnine  navedene  u točki I. ovoga  nadmetanja, da podatke o tome dostave ovome Odjelu najkasnije do početka Usmenog  javnoga nadmetanja.

KLASA: 372-03/11-01/15
URBROJ: 2189/02-04-03/3-11- 2
Slatina, 25. listopada  2011. godine

GRAD SLATINA
Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Skip to content