Usmeno javno nadmetanje za zakup poslovnog prostora u Kozicama

Javno nadmetanje za prodaju garaže u Kolodvorskoj ulici u Slatini
18.04.2013.
Usmeno javno nadmetanje za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Javno nadmetanje za prodaju garaže u Kolodvorskoj ulici u Slatini
18.04.2013.
Usmeno javno nadmetanje za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.

Usmeno javno nadmetanje za zakup poslovnog prostora u Kozicama

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na temelju članka 16. točke 7. Satuta Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 6/09), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 9. Odluke o uvjetima i  postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 6/96 i 8/06), te Odluke Gradonačelnika Grada Slatine KLASA:  372-03/11-01/14, URBROJ: 2189/02-02-11-2, od 21. rujna 2011. godine, oglašava

 

Preuzmi PDF…

 Usmeno javno nadmetanje za zakup poslovnog prostora u Kozicama, u vlasništvu Grada Slatine

 

I.

Predmet usmenog javnog nadmetanja je zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade doma  Mjesnog odbora u Kozicama, netto površine 68,08 m2, upisan na k.č. br. 70  u z.k.ul. broj 596  k.o. Kozice.

II.

Poslovni prostor sastoji se od lokala, sanitarnog čvora i skladišta.
Poslovni prostor daje se u jednogodišnji zakup i to za obavljanje poslovnih djelatnosti (trgovačka, ugostiteljska i dr.), po početnoj cijeni zakupa od 500,00 kuna (petstotina kuna) mjesečno.

III.

Osobe zainteresirane za zakup obvezne su prije početka usmenog javnog nadmetanja Povjerenstvu predočiti potvrdu o tome da su podmirile sva svoja dugovanja prema Gradu Slatini,  iz prethodnog razdoblja. U protivnom, ne mogu pristupiti nadmetanju.

IV.

Usmeno javno nadmetanje održat će se 11. listopada 2011. godine (utorak), u sali za sastanke Gradske uprave (soba broj 7), Trg sv. Josipa 10, u Slatini, s početkom u 8,00  sati.

V.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje do početka nadmetanja uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene zakupa poslovnog prostora.
Uplata jamčevine može se obaviti na blagajni Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj  2, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, do zaključno sa 11. listopada 2011. godine do 7,30 sati ili na žiro-račun Proračuna Grada Slatine, broj: 2412009-1839500001, za zakup s pozivom na broj: 68 7722 – OIB, uz predočenje dokaza o uplati na samome nadmetanju.

VI.

Osobi koja uspije u nadmetanju uplaćena jamčevina bit će uračunata u ukupno postignutu cijenu, a osobi koja u nadmetanju ne uspiju uplaćena jamčevina bit će vraćena.

VII.

Osoba koja uspije u nadmetanju obvezna je u roku od narednih 8 dana zaključiti s Gradom  Slatinom  ugovor o  zakupu i odmah potom platiti preostali iznos izlicitirane  cijene.
Ako osoba koja uspije u javnom nadmetanju, u roku od  najdulje 8 dana računajući od dana zaključenja nadmetanja, ne potpiše ugovor o zakupu, smatrat će se da je odustala od   zakupa, te u tome slučaju nema pravo na povrat jamčevine.

VIII.

Za sve ostale informacije zainteresirani se mogu obratiti osobno ili telefonom (033/492-222) u Upravni odjel za gospodarenje prostorom, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i javnu nabavu, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 23, radnim danom od 7,00  do 14,00 sati.

IX.

Grad Slatina zadržava pravo eventualnog odustajanja od davanja u zakup poslovnog prostora neposredno prije samoga nadmetanja.

X.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje polažu bilo kakvo pravo na poslovni prostor naveden u točki I. ovoga nadmetanja, da podatke o tome dostave ovome Odjelu najkasnije do početka javnoga nadmetanja.

KLASA: 372-03/11-01/14
URBROJ: 2189/02-04/3-3-11- 3
Slatina, 22. rujna   2011. godine

GRAD SLATINA
Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Skip to content