Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine

Natječaj za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ u 2010. godini za postignute rezultate
18.04.2013.
Otvoreno javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Kućanica- Medinci“
18.04.2013.
Natječaj za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ u 2010. godini za postignute rezultate
18.04.2013.
Otvoreno javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Kućanica- Medinci“
18.04.2013.

Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na osnovi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, putem Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, oglašava  OTVORENO  JAVNO NADMETANJE za prodaju  nekretnina  u vlasništvu Grada Slatine –  poslovnih i uredskih prostora u zgradi Starog kotara u Slatini prikupljanjem pisanih ponuda.

Preuzmi PDF…

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na osnovi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj:  91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09), članaka:  4. i 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 6/09 ), Odluke Gradskog vijeća Grada Slatine, KLASA: 372-01/09-01/9, URBROJ: 2189/02-01-10-2, od 23. ožujka 2010. godine, putem Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, oglašava

OTVORENO  JAVNO NADMETANJE za prodaju  nekretnina  u vlasništvu Grada Slatine –  poslovnih i uredskih prostora u zgradi Starog kotara u Slatini prikupljanjem pisanih ponuda
I.
A) Na prodaju su  poslovni prostori smješteni u desnom krilu zgradi Starog kotara, etaža prizemlja, u  Ulici Ante Kovačića 1, označeni u Planu posebnih dijelova građevine (Plan etažiranja) kako slijedi:

– Lokal broj 1, površine 48,90 m², s pripadajućih 20/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, prodaje se po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 39.609,00 EUR (810,00 EUR/m²), po srednjem tečaju  HNB-a na dan prodaje; predmetni lokal upisan je u z.k.ul. broj 6439, poduložak  1, k.o. P. Slatina,

– Lokal broj 3, površine 28,00 m², s pripadajućih 11/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, prodaje se po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 30.240,00 EUR (1.080,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje; predmetni lokal upisan je u z.k.ul. broj 6439, poduložak 3, k.o. P. Slatina,

– Lokal broj 4, površine 44,90 m², s pripadajućih 18/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, prodaje se po početnoj cijeni kunske  protuvrijednosti iznosa od 48.492,00 EUR (1.080,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje; predmetni lokal upisan je u z.k.ul. broj 6439,  poduložak 4, k.o. P. Slatina,

– Lokal broj 5, površine 22,50 m², s pripadajućih 9/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, prodaje se po početnoj cijeni kunske  protuvrijednosti iznosa od 24.300,00 EUR (1.080,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje; predmetni lokal upisan je u z.k.ul. broj 6439,  poduložak 5, k.o. P. Slatina,

– Lokal broj 6, površine 26,40 m², s pripadajućih 11/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade,prodaje se po početnoj cijeni kunske  protuvrijednosti iznosa od 28.512,00 EUR (1.080,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje; predmetni lokal upisan je u z.k.ul. broj 6439,   poduložak 6, k.o. P. Slatina.
Unutrašnjost predmetnih poslovnih prostora izgrađena je u tzv. gruboj odnosno „roh-bau“ dovršenosti.

B) Uredski prostor lociran u lijevom krilu zgrade Starog kotara, etaža prizemlja, s ulazom s Trga sv. Josipa, označen u Planu posebnih dijelova građevine kao:
– Lokal broj 7, ukupne površine 177,19 m², s pripadajućih 72/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, prodaje se po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 155.927,20 EUR (880,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje;
Lokal 7 sastoji se od sljedećih prostora: ulaz i hodnik (55,21 m2), ured br. 1 (41,34 m2), ured br. 2 (58,40 m2), muški sanitarni čvor (5,36m2), ženski sanitarni čvor (5,64 m2) i prostor za centralno grijanje (11,21 m2), a prodaje se kao jedinstvena cjelina,
– predmetni lokal upisan je u zk.ul.broj 6439, poduložak 7, k.o. P. Slatina.
Unutrašnjost predmetnog uredskog prostora izgrađena je u tzv. gruboj odnosno „roh-bau“ dovršenosti.

II.
Budući da cijela  zgrada „Starog kotara“ ima status  kulturnog dobra, kupac  je obvezan pridržavati se  konzervatorskih  uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture tijekom uređenja poslovnog odnosno uredskog prostora i njegova održavanja.
Nekretnine se kupuju prema sistemu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III.
Lokacija omogućuje priključenje nekretnina na izgrađenu  komunalnu infrastrukturu.
Pribavljanje potrebnih dozvola za završetak radova i privođenje poslovnog odnosno uredskog prostora određenoj namjeni,, te plaćanje priključaka na komunalnu infrastrukturu   obveza je kupca.

IV.
Rok za podnošenje ponude je  svakog 15. i zadnjeg datuma u mjesecu tijekom 2010. godine,  do 12,00 sati (bez obzira na način dostave), s tim da je prvi termin za predaju ponuda 31. svibnja 2010. godine.
Ponude će se otvarati istog dana po isteku roka za predaju ponuda, u 12,30 sati na adresi: Grad Slatina, Trg sv. Josip 10, II kat, soba broj 7.
Otvaranje ponuda obavlja se javno, a otvaranju mogu prisustvovati opunomoćeni predstavnici ponuditelja.
U slučaju da dva ili više ponuditelja daju istu ponudu za istu nekretninu, usmenim će se nadmetanjem između tih ponuditelja utvrditi najpovoljnija ponuda. Usmeno će se nadmetanje u tom slučaju provesti nakon otvaranja svih omota s pisanim ponudama na istoj sjednici Povjerenstva.
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II. kat, 33520 Slatina, s naznakom “Otvoreno javno nadmetanje za prodaju lokala u zgradi Starog kotara  – NE OTVARATI“.
Zakašnjele, neuredne te ponude bez priloženoga dokaza o uplati jamčevine, bez konkretne cijene i sl., neće se razmatrati, što će se ustvrditi zapisnički.

V.
Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate  jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene za pojedini poslovni ili uredski prostor, te dostave potvrdu da nemaju dugovanja  prema Gradu Slatini.

VI.
Uplata jamčevine može se obaviti na blagajni Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj  2, svakog radnog dana  od 7 do 15 sati ili na žiro-račun Proračuna Grada Slatine, broj: 2412009-1839500001, za pravne osobe  s pozivom na broj:  21  7757 – OIB, odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 22  7757 – OIB.

VII.
Osobama koje uspiju u nadmetanju uplaćena jamčevina bit će uračunata u ukupno postignutu cijenu, a osobama koje u nadmetanju ne uspiju  uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 8 dana.
U roku od 8 dana po obavljenom odabiru, najpovoljniji ponuditelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor. U protivnom, smatrat će se da je odustao od kupnje predmetne nekretnine i jamčevina mu neće biti vraćena.
Plaćanje preostalog iznosa kupovnine je gotovinsko ili virmansko, u roku do 8 dana od zaključenja ugovora, na žiro-račun Grada slatine broj: 2412009-1839500001, za pravne osobe s pozivom na broj: 21  7757 – OIB, odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 22  7757 – OIB, s naznakom „Kupovnina posebnog dijela L (broj) u Starom kotaru“.
Uknjižbu vlasništva i posjedništva kupac može provesti nakon izdavanja potvrde o uplati preostalog iznosa iz stavka 3. ove točke.

VIII.
Ovo otvoreno javno nadmetanje  otvoreno je  cijelo vrijeme do prodaje svih  lokala oglašenih za prodaju,  ili dok nadležno tijelo Grada Slatine, bez da pri tome snosi odgovornost prema bilo kojem od potencijalnih ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti potencijalne ponuditelje o razlozima za takav postupak, svojim aktom ne utvrdi prestanak trajanja ovog nadmetanja.

IX.
Porez na promet i ostle troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva snosi Kupac.
Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obveza riješit će se Ugovorom o kupoprodaji.

X.
Grad Slatina  pridržava  pravo eventualnog odustajanja od  prodaje pojedinog poslovnog ili uredskog prostora koji su predmet ovog pisanog prikupljanja ponuda (prije samog otvaranja ponuda), i to bez obrazloženja i financijske obveze u smislu obeštećenja osobama zainteresiranim za nadmetanje.
Osobama koje bi u međuvremenu uplatile jamčevinu ista će biti vraćena najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o poništenju nadmetanja.

XI.
Za sva dodatna objašnjenja u svezi s javnim nadmetanjem zainteresirane osobe mogu se obratiti u Gradsku upravu Grada Slatina, Trg svetog Josipa 10, II. kat, soba broj 42b ili na telefon 033/492-216.

KLASA:  372-01/10-01/1
URBROJ: 2189/02-04/3-3-10-1
Slatina, 21. svibnja 2010. god.

GRAD SLATINA, Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Skip to content