Otvoreno javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Kućanica- Medinci“

Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Natječaj za dodjelu stipendije Grada Slatine
18.04.2013.
Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Natječaj za dodjelu stipendije Grada Slatine
18.04.2013.

Otvoreno javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Kućanica- Medinci“

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na osnovi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj:  91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09), članaka:  4. i 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 6/09 ), te Odluke Gradskog vijeća Grada Slatine, KLASA:940-01/10-01/26, URBROJ:2189/02-03/1-10-1, od 25.  kolovoza  2010. godine, putem Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, oglašava

 

OTVORENO JAVNO NADMETANJE
za prodaju zemljišta  u Poduzetničkoj  zoni „Kućanica- Medinci“ prikupljanjem pisanih ponuda

Preuzmi PDF…

I.
Predmet otvorenog javnog nadmetanja je neizgrađeno građevinsko zemljište na k.č. broj 1662/1, površine 196805 m2, u naravi oranica u vlasništvu Grada Slatine, upisana u z.k.ul. broj 848, k.o. Medinci.
Prema Prostornom planu uređenja Grada Slatine (PPUG, Službeni glasnik Grada Slatine, broj 6/2006) predmetna čestica nalazi se u Poduzetničkoj zoni „Kućanica – Medinci“..
Veličina i raspored proizvodnih pogona i ostalih pratećih poslovnih prostora, utvrdit će se Detaljnim planom uređenja „Kućanica-Medinci“, koji se izrađuje u skladu s PPUG-om, vrijedećim zakonima i pravilnicima o izradi prostorno-planske dokumentacije, te prema investicijskom programu kupca koji uspije na javnom nadmetanju.
Prihvatljivi investicijski program je sljedeći:
–    namjena građevine:  pogoni  za proizvodnju obnovljivih izvora energije, s pratećim sadržajima,
–    vrijednost investicije najmanje 100 mil. kn,
–    broj zaposlenih najmanje 80 osoba.
Kupac koji kupi predmetnu nekretninu obvezan je pribaviti akt za gradnju proizvodnih kapaciteta navedenih u investicijskom programu (građevinsku dozvolu, potvrdu glavnog projekta odnosno drugi dokument kojim se dozvoljava početak izgradnje) i to u roku do 24 mjeseca računajući od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.
U narednih 18 mjeseci, odnosno ukupno 42 mjeseca od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac se obvezuje izgraditi proizvode kapacitete iz investicijskog programa i staviti ih funkciju.
Pribavljanje potrebnih dozvola za izgradnju i uporabu građevine, plaćanje priključaka na komunalnu infrastrukturu, komunalnog i vodnog doprinosa, obveza je kupca – investitora nad izgradnjom gospodarskih građevina u Zoni „Kućanica-Medinci“.

II.
Početna ponudbena cijena za kupnju nekretnine naveden u točki I. ovoga oglasa, iznosi:
– 393.610,00 eura (tristodevedesettritisućešestodeseteura) u kunskoj protuvrijednosti  prema srednjem tečaju HNB-e na dan prodaje (dan otvaranja ponuda).

III.
U nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje dostave kompletnu pisanu ponudu prema uvjetima  iz ovoga oglasa.
Pisana ponuda obvezno treba sadržavati sljedeće:
–    podatke o ponuditelju: naziv ponuditelja (za pravne osobe ili obrte priložiti dokaz o registraciji odnosno obrtnicu), adresu, OIB, ime odgovorne osobe ponuditelja,
–    dokaz o plaćenom pologu (jamčevini) u iznosu 10% od početne cijene,
–    ponudbenu cijenu,
–    prihvatljivi investicijski program: naziv investicije, opis proizvodnog programa (namjena, veličina i raspored proizvodnih pogona i pratećih sadržaja, i dr.), vrijednost investicije (ulaganja u građevinske objekte i opremu), te visinu obrtnih sredstava, izvore sredstava za realizaciju investicije, broj zaposlenih, projekciju prihoda i rashoda za 10 godina rada pogona, te eventualne druge specifičnosti projekta.
–    dokaze o poslovnoj sposobnosti:
–    pozitivan BON-1 i BON-2,
–    potvrda Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,
–    potvrda Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slatine o podmirenim svim obvezama prema Gradu Slatini,
Svi dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, s time da dokazi o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne smiju biti stariji od 30 dana, a ostali dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.
–    pismo namjere banke ili strateškog partnera za davanje jamstva (garancije) za realizaciju ove  investicije,
–    ovjerenu izjavu o prihvaćanju uvjeta glede roka pribavljanja akta kojim se dozvoljava gradnja građevina iz investicijskog programa, te roka izgradnje građevina i stavljanje u funkciju.
Ponuda treba biti uvezana u jednu cjelinu, s numeriranim stranicama.
Nepotpune ponude, kao i ponude koje ne sadrže prihvatljivi investicijski program, neće se razmatrati.

IV.
Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su ponudbena cijena i investicijski program, koji se boduju bodovima od 0 do 100, i to kako slijedi:
–    ponudbena cijena – najviša ponudbena cijena nosi ………………….. 80 bodova,
a za ostale broj bodova smanjuje se srazmjerno ponuđenoj cijeni
– investicijski program:
1. vrijednost investicije:
– počev od 100 milijuna do 150 milijuna kuna ……………………………..  5 bodova,
– počev od 151 milijun do 200 milijuna kuna ……………………………….  7 bodova,
– iznad 201 milijun kuna  ………………………………………………………….  10 bodova,
2. broj stalno zaposlenih:
– do 80  zaposlenih ……………………………………………………………………….. 5 bodova,
– od 80  do 150 ……………………………………………………………………………… 7 bodova,
– preko 151 zaposlenih ……………………………………………………………….. 10 bodova.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja dobije najveći broj bodova prema navedenim kriterijima.
V.
Uplata jamčevine (pologa),  u korist Proračuna Grada Slatine,  obavlja se na  blagajni Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, soba br. 1, ili na žiro-račun kod Slatinske banke d.d. Slatina, broj: 2412009-1839500001, za pravne osobe  s pozivom na broj:  21  7757 – OIB, odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 22  7757 – OIB.

VI.
Osobama koje ne uspiju u javnom nadmetanju povrat jamčevine obavit će se u roku   8 dana nakon provedbe nadmetanja, na njihov tekući odnosno žiro-račun, čiji broj prilažu uz dokaz o uplati jamčevine.
Osobi koja uspije u javnome nadmetanju uplaćena jamčevina uračunava se u ukupno postignutu cijenu. Preostali iznos kupac je obvezan uplatiti u Proračun Grada Slatine u roku  8 dana računajući od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine, na broj žiro-računa naveden u točki V. ovoga Ugovora.
Ako osoba  koja uspije u javnome nadmetanju  u roku 15 dana od dana zaključenja nadmetanja (dan donošenja odluke o odabiru kupca) ne pristupi potpisu ugovora o kupoprodaji, smatrat će se da je odustala od kupovine te u tome slučaju nema pravo na povrat jamčevine (pologa).

VII.
U slučaju da kupac ne ispuni uvjete izgradnje i stavljanja u funkciju gospodarskih građevina u roku od 42 mjeseca od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 6 mjeseci po isteku ugovornog roka obvezuje se obeštetiti prodavatelja vraćanjem predmetne nekretnine u vlasništvo Grada Slatine, i to bez prava povrata uplaćene kupoprodajne cijene i eventualnih ulaganja u građevine. Iznimno, u slučaju dokazanog nastupanja više sile, zaključit će se dodatak ugovoru o sporazumnom produženju ugovornog roka.
Za izgrađenu nekretninu i stavljenu u funkciju vrijedi trogodišnja zabrana prodaje, a iznimno je to moguće u slučaju  zadržavanja djelatnosti iz investicijskog programa i uz pismenu suglasnost Grada Slatine. U protivnom, Grad Slatina ima pravo jednostranog raskida ugovora.

VIII.
Ovo javno nadmetanje bit će otvoreno do konačne prodaje parcele iz točke I. ovoga oglasa ili dok Grad Slatina, bez da pri tome snosi odgovornost prema bilo kojem od potencijalnih ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti potencijalne ponuditelje o razlozima za takav postupak, svojim aktom ne utvrdi prestanak trajanja ovog nadmetanja.

IX.
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II. kat, 33520 Slatina, s naznakom «Ponuda za kupnju k. č. broj 1662/1, k. o. Medinici, u Poduzetničkoj zoni  „Kućanica- Medinci“  – otvoriti komisijski“, svakog radnog dana do zatvaranja nadmetanja.
Rok za javno otvaranje ponuda od strane ovlaštenog gradskog Povjerenstva je svakog 15. i zadnjeg  dana u mjesecu, odnosno ukoliko navedeni dani padaju na neradni dan otvaranje će biti prvi sljedeći radni dan, i to u 12,00 sati na adresi: Grad Slatina, Trg sv. Josip 10, II kat, soba broj 7.
Ocjena, vrednovanje, rangiranje i odabir najpovoljnije ponude obavit će se u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda, te će odluka o odabiru odmah biti pismeno dostavljena svim ponuditeljima.

X.
Troškove prijenosa vlasništva, kao i ostale obveze na kupljenoj nekretnini, plaća Kupac.
Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obveza  riješit će se Ugovorom o kupoprodaji.

XI.
Za sva dodatna objašnjenja u svezi s javnim nadmetanjem  zainteresirane osobe mogu se obratiti u Gradsku upravu Slatina, Trg svetog Josipa 10, II. kat, soba broj 42b, te na telefon 033/551-357.

XII.
Grad Slatina zadržava pravo eventualnog odustajanja od prodaje predmetne nekretnine neposredno prije samoga otvaranja ponuda ili nakon otvaranja ponuda, bez da pritom snosi odgovornost prema bilo kojem od ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti ponuditelje o razlozima za takav postupak te bez obveze bilo kakve naknade sudionicima nadmetanja.

KLASA:  940-01/10-01/26
URBROJ: 2189/02-04-10-2
Slatina, 20. rujna 2010. god.

Skip to content