Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“ u Slatini
18.04.2013.
Rješenje o određivanju biračkih mjesta
18.04.2013.
Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“ u Slatini
18.04.2013.
Rješenje o određivanju biračkih mjesta
18.04.2013.

Javno nadmetanje

JAVNO NADMETANJE za prodaju posebnih dijelova nekretnine – poslovnog i uredskog prostora u vlasništvu  Grada Slatine u zgradi Starog kotara u Slatini prikupljanjem pisanih ponuda.

Na prodaju je nekretnina – poslovni i uredski prostor u vlasništvu Grada Slatine, u prizemlju zgrade „Starog kotara“ u Slatini, Ulica Ante Kovačića 1, upisane u z.k.ul. broj 6439, k.o. Slatina, na k.č. br. 4372/1, i to kao etažno vlasništvo s određenim omjerima…

Preuzmi PDF…

 

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, na osnovi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08), članka 16. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 6/09), te Odluke Gradskog vijeća Grada Slatine, KLASA:372-01/09-01/9, URBROJ: 2189/02-01-09-1, od 24. studenog 2009. godine, putem Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, o g l a š a v a

JAVNO NADMETANJE

za prodaju posebnih dijelova nekretnine – poslovnog i uredskog prostora u vlasništvu
Grada Slatine u zgradi Starog kotara u Slatini prikupljanjem pisanih ponuda

I.

Na prodaju je nekretnina – poslovni i uredski prostor u vlasništvu Grada Slatine, u prizemlju zgrade „Starog kotara“ u Slatini, Ulica Ante Kovačića 1, upisane u z.k.ul. broj 6439, k.o. Slatina, na k.č. br. 4372/1, i to kao etažno vlasništvo s određenim omjerima:

A) Poslovni prostori namijenjeni tržištu, locirani u desnom krilu zgrade Starog kotara, etaža prizemlja, u Ulici Ante Kovačića 1, kako slijedi:

1. Lokal broj 1, površine 48,90 m², s pripadajućih 20/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 44.010,00 EUR (900,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
– predmetni lokal upisan je u zk.ul.broj 6439, poduložak 1, k.o. P. Slatina,

2. Lokal broj 2, površine 34,00 m², s pripadajućih 14/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 30.600,00 EUR (900,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
– predmetni lokal upisan je u zk.ul.broj 6439, poduložak 2, k.o. P. Slatina,

3. Lokal broj 3, površine 28,00 m², s pripadajućih 11/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 33.600,00 EUR (1.200,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
– predmetni lokal upisan je u zk.ul.broj 6439, poduložak 3, k.o. P. Slatina,

4. Lokal broj 4, površine 44,90 m², s pripadajućih 18/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 53.880,00 EUR (1.200,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
– predmetni lokal upisan je u zk.ul.broj 6439, poduložak 4, k.o. P. Slatina,

5. Lokal broj 5, površine 22,50 m², s pripadajućih 9/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 27.000,00 EUR (1.200,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
– predmetni lokal upisan je u zk.ul.broj 6439, poduložak 5, k.o. P. Slatina,

6. Lokal broj 6, površine 26,40 m², s pripadajućih 11/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 31.680,00 EUR (1.200,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje,
– predmetni lokal upisan je u zk.ul.broj 6439, poduložak 6, k.o. P. Slatina.

Unutrašnjost predmetnih poslovnih prostora izgrađena je u tzv. gruboj odnosno „roh-bau“ dovršenosti.

B) Uredski prostor lociran u lijevom krilu zgrade Starog kotara, etaža prizemlja, s ulazom s Trga sv. Josipa, označen kao: Lokal broj 7, ukupne površine 177,19 m², s pripadajućih 72/1000 dijela k.č. br. 4372/1, te zajedničkim dijelovima zgrade, po početnoj cijeni kunske protuvrijednosti iznosa od 194.909,00 EUR (1.100,00 EUR/m²), po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.
Lokal 7 sastoji se od sljedećih prostora: ulaz i hodnik (55,21 m²), ured br. 1 (41,34 m²), ured br. 2 (58,40 m²), muški sanitarni čvor (5,39 m²), ženski sanitarni čvor (5,64 m²) i prostor za centralno grijanje (11,21 m²), a prodaje se kao jedinstvena cjelina,

– predmetni lokal upisan je u zk.ul.broj 6439, poduložak 7, k.o. P. Slatina.

Unutrašnjost predmetnog uredskog prostora izgrađena je u tzv. gruboj odnosno „roh-bau“ dovršenosti.

II.

Budući da zgrada Starog kotara ima status zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra, kupac je obvezan pridržavati se konzervatorskih uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture tijekom uređenja poslovnog odnosno uredskog prostora i njegova održavanja.

III.

Lokacija omogućuje priključenje nekretnina na izgrađenu komunalnu infrastrukturu.
Pribavljanje potrebnih dozvola za završetak radova i privođenje poslovnog odnosno uredskog prostora određenoj namjeni, te plaćanje priključaka na komunalnu infrastrukturu obveza je kupca.

IV.

Rok za podnošenje ponuda je 18. prosinca do 13,00 sati (bez obzira na način dostave).
Ponude će se otvoriti istog dana po isteku roka za predaju ponuda, u 13,00 sati na adresi: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II kat, soba broj 7.
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, s naznakom „Javno prikupljanje ponuda za prodaju posebnih dijelova Starog kotara – ne otvarati“.
Zakašnjele, neuredne, ponude bez priloženog dokaza o uplati jamčevine, bez konkretne cijene i sl., neće se razmatrati, što će se utvrditi zapisnički.

V.

Nekretnine se kupuju prema sistemu “viđeno-kupljeno”, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

VI.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju pravne i fizičke osobe koje ispune sljedeće uvjete:
– uplate jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene za pojedini poslovni ili uredski prostor,
– prilože dokaz o poslovnoj sposobnosti – izvod iz sudskog ili obrtnog registra, preslika osobne iskaznice,
– prilože izjavu o prihvaćanju uvjeta objave javnog prikupljanja ponuda.

VII.

Uplata jamčevine može se obaviti na blagajni Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 2, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, do zaključno s 18. prosinca 2009. godine do 13,00 sati, ili na žiro-račun Proračuna Grada Slatine, broj: 2412009-1839500001, za pravne osobe s pozivom na broj: 21 7757 – OIB , odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 22 7757 – OIB.
Osobi koja uspije u nadmetanju, jamčevina će se priznati u ukupnu cijenu, a svim ostalim sudionicima bit će vraćena najkasnije u roku od 8 dana.
U roku od 8 dana po obavljenom odabiru, najpovoljniji ponuditelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor. U protivnom, smatrat će se da je odustao od kupnje predmetne nekretnine i jamčevina mu neće biti vraćena.
Plaćanje preostalog iznosa kupovnine je gotovinsko ili virmansko, u roku do 8 dana od zaključenja ugovora, na žiro-račun Grada Slatine broj: 2412009-1839500001, za pravne osobe s pozivom na broj: 21 7757 – OIB , odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 22 7757 – OIB, s naznakom „Kupovnina posebnog dijela L(broj) u Starom kotaru“.

VIII.

Porez na promet i ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva snosi Kupac.
Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obveza riješit će se Ugovorom o kupoprodaji.

IX.

Grad Slatina zadržava pravo eventualnog odustajanja od prodaje pojedinog poslovnog ili uredskog prostora koji su predmet ovog pisanog prikupljanja ponuda (prije samog otvaranja ponuda), i to bez obrazloženja i financijske obveze u smislu obeštećenja osobama zainteresiranim za nadmetanje.
Osobama koje bi u međuvremenu uplatile jamčevinu ista će biti vraćena najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o poništenju nadmetanja.

X.

Za sva dodatna objašnjenja u svezi s javnim nadmetanjem zainteresirane osobe mogu se obratiti u Gradsku upravu Slatina, Trg svetog Josipa 10, II. kat, sobe broj 1, 36 i 42 b ili na telefon 033/551-357.

KLASA: 372-01/09-01/9
URBROJ: 2189/02-05-09-4
Slatina, 14. prosinca 2009. god.

GRAD SLATINA
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
prostorno planiranje i gospodarstvo

Skip to content