Izrada prostornih planova na području Grada Slatine
19.04.2013.
Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana uređenja “Kućanica-Medinci”
19.04.2013.
Izrada prostornih planova na području Grada Slatine
19.04.2013.
Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana uređenja “Kućanica-Medinci”
19.04.2013.

Obavijest o javnoj raspravi-izmjene i dopune UPU Slatina

Na temelju èlanka 86. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji  (NN RH, broj 76/07, 38/09 i 90/11), èlanka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni Glasnik Grada Slatine, broj 5/09 I 5/10) i Zakljuèka Gradonaèelnika Grada Slatine o utvrðivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanistièkog plana ureðenja grada Slatine KLASA: 350-02/11-01/10, URBROJ : 2189/02-02-11-8, od 21. studenoga 2011. godine, Upravni odjel za gospodarenje prostorom objavljuje javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanistièkog plana ureðenja grada Slatine.

Ovdje možete preuzeti dokument – Obavijest o javnoj raspravi-izmjene i dopune UPU Slatina PDF-u
 REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIÈKO-PODRAVSKA  ŽUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za gospodarenje prostoromKLASA: 350-02/11-01/10
URBROJ: 2189/02-04/1-11-9
Slatina, 22. studenoga 2011. god.Na temelju èlanka 86. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji  (NN RH, broj 76/07, 38/09 i 90/11), èlanka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni Glasnik Grada Slatine, broj 5/09 I 5/10) i Zakljuèka Gradonaèelnika Grada Slatine o utvrðivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanistièkog plana ureðenja grada Slatine KLASA: 350-02/11-01/10, URBROJ : 2189/02-02-11-8, od 21. studenoga 2011. godine,  Upravni odjel za gospodarenje prostorom objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIÈKOG PLANA UREÐENJA GRADA SLATINE
1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistièkog plana ureðenja grada
Slatine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održat æe se u razdoblju od 2. do 9. prosinca 2011. godine.2. Javni uvid u Prijedlog Plana može se obaviti svakoga radnog dana u navedenom razdoblju, od 9,00 do 13,00 sati, i to u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Slatine, u Slatini, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 25.3. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat æe se 7. prosinca 2011. godine, u dvorani za sastanke u zgradi Gradske uprave u Slatini, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba br. 7, s poèetkom u 11,00 sati.4. Primjedbe i prijedlozi  na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave :
– upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana,
– dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
– predati u pisanom obliku  u pisarnici Grada Slatine (II. kat, soba br. 1) ili dostaviti  poštom na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, i to zakljuèno do 12. prosinca 2011. godine.
Primjedbe i prijedlozi koji nisu èitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neæe se uzeti u obzir u pripremi izvješæa o javnoj raspravi.

PROÈELNICA
Vesna Klement, dipl. ing. grað.
Skip to content