Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana uređenja “Kućanica-Medinci”

Obavijest o javnoj raspravi-izmjene i dopune UPU Slatina
19.04.2013.
UPU “Javorica” (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA “JAVORICA” SLATINA)
19.04.2013.
Obavijest o javnoj raspravi-izmjene i dopune UPU Slatina
19.04.2013.
UPU “Javorica” (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA “JAVORICA” SLATINA)
19.04.2013.

Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana uređenja “Kućanica-Medinci”

Na temelju èlanka 86. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji (NN RH, broj 76/07, 38/09, 90/11, 50/12 i 55/12), èlanka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni Glasnik Grada Slatine, broj 5/09 i 5/10) i Zakljuèka Gradonaèelnika Grada Slatine o utvrðivanju Prijedloga Detaljnog plana ureðenja “Kuæanica-Medinci” KLASA: 350-02/10-01/14, URBROJ : 2189/02-04/01-12-15, od 29. lipnja 2012. godine, Upravni odjel za gospodarenje prostorom objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREÐENJA “KUÆANICA-MEDINCI”

Ovdje možete preuzeti dokument Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana ureðenja “Kućanica-Medinci” PDF-u

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIÈKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za gospodarenje prostorom

KLASA: 350-02/10-01/14
URBROJ: 2189/02-04/01-12-18

Na temelju èlanka 86. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji (NN RH, broj 76/07, 38/09, 90/11, 50/12 i 55/12), èlanka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni Glasnik Grada Slatine, broj 5/09 i 5/10) i Zakljuèka Gradonaèelnika Grada Slatine o utvrðivanju Prijedloga Detaljnog plana ureðenja “Kuæanica-Medinci” KLASA: 350-02/10-01/14, URBROJ : 2189/02-04/01-12-15, od 29. lipnja 2012. godine, Upravni odjel za gospodarenje prostorom objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREÐENJA “KUÆANICA-MEDINCI”

1. Javna rasprava o Prijedlogu Detaljnog plana ureðenja “Kuæanica-Medinci” (u
daljnjem tekstu: Prijedlog plana) održat æe se u razdoblju od 13. srpnja do 11. kolovoza 2012. godine.
2. Javni uvid u Prijedlog plana može se obaviti svakoga radnog dana u navedenom razdoblju, od 9,00 do 13,00 sati, i to u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Slatine, u Slatini, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 25.
3. Javno izlaganje Prijedloga plana održat æe se 13. srpnja 2012. godine, u dvorani za sastanke u zgradi Gradske uprave u Slatini, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba br. 7, s poèetkom u 10,00 sati.
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave :
– upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana,
– dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
– predati u pisanom obliku u pisarnici Grada Slatine (II. kat, soba br. 1) ili dostaviti poštom na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, i to zakljuèno s 13. kolovoza 2012. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu èitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neæe se uzeti u obzir u pripremi izvješæa o javnoj raspravi.

PROÈELNICA
Vesna Klement, dipl. ing. grað.

Skip to content