JAVNO NADMETANJE za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine

Poziv za podnošenje Prijedloga programa za ostvarivanje financijske potpore
18.04.2013.
Natječaj za dodjelu priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ u 2010. godini
18.04.2013.

JAVNO NADMETANJE za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine

Radi se o dijelu parcele smještene između Športsko-nogometno rekreacijskog centra Slatina (u izgradnji) i vodotoka Javorice, u zoni koja je Urbanističkim planom uređenja grada Slatine namijenjena za šport i rekreaciju. Lokacija i veličina čestice prikazani su u Idejnom rješenju za prijedlog parcelacije, koji se nalazi u prilogu ovoga nadmetanja.

Preuzmi PDF…

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na osnovi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj: 91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06,141/06, 146/08 i 38/09), članka 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 6/09), te Odluke Gradonačelnika Grada Slatine, KLASA: 940-02/10-01/1, URBROJ: 2189/02-02-10-1, od 09. veljače 2010. godine, putem Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, o g l a š a v a

 

JAVNO NADMETANJE za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine prikupljanjem pisanih ponuda 

 

I.
Na prodaju je neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Slatine, na dijelu k. č. broj 1506/84, površine 2600 m2, u naravi oranica, upisano u z. k. ul. broj 6417, k. o. Podravska Slatina.
Radi se o dijelu parcele smještene između Športsko-nogometno rekreacijskog centra Slatina (u izgradnji) i vodotoka Javorice, u zoni koja je Urbanističkim planom uređenja grada Slatine namijenjena za šport i rekreaciju. Lokacija i veličina čestice prikazani su u Idejnom rješenju za prijedlog parcelacije, koji se nalazi u prilogu ovoga nadmetanja.
Zemljište se prodaje radi izgradnje športske dvorane za kuglanje i to s 4 automatizirane kuglačke staze, te s pratećim ugostiteljskim sadržajima (restoran s prenoćištem, što je u cijelosti obveza Kupca.
Kupac se obvezuje o svome trošku pribaviti projektnu dokumentaciju i akt kojim se odobrava gradnja predmetne kuglane, i to u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja predugovora o kupoprodaji zemljišta.
Nakon toga, Kupac će, također o svome trošku, provesti parcelaciju zemljišta prema dobivenoj dozvoli (rješenju o građenju), te će se prići zaključivanju ugovora o kupoprodaji zemljišta, kojim će se ustvrditi broj katastarske čestice u skladu s provedenim parcelacijskim elaboratom u katastru zemljišta.
Rok izgradnje građevine je 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta, osim u opravdanim slučajevima kada se rok može produliti, što će se utvrditi dodatkom ugovora. U slučaju neopravdanog probijanja roka izgradnje, ugovor o kupoprodaji zemljišta smatrat će se ništavim, predmetne nekretnine vratit će se u vlasništvo Grada Slatine, a Kupac ostaje bez prava povrata uplaćene kupoprodajne cijene i eventualnih ulaganja u građevine.
II.
Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispune sljedeće uvjete:
– uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene čestice,
– dokažu svoju poslovnu sposobnost dostavljanjem sljedećih dokumenata:
a) izvod iz sudskog registra ili obrtnice,
b) BON-1 i BON-2,
c) potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,
d) potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slatine, o podmirenim svim obvezama prema Gradu Slatini,
e) izjavu o prihvaćanju uvjeta glede namjene i roka izgradnje te stavljanja u funkciju dvorane za kuglanje.
Svi dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, s
time da dokazi o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne smiju biti stariji od 30 dana, a ostali dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

III.
Početna cijena za prodaju predmetne nekretnine na dijelu k .č. broj 1506/84, k. o. P. Slatina, iznosi 37.960,00 kuna (tridesetsedamtisućadevetstošezdesetkuna).

IV.
Uplata jamčevine može se obaviti na blagajni Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 2, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, do zaključno s 25. veljače 2010. godine do 12,00 sati ili na žiro-račun Proračuna Grada Slatine, broj: 2412009-1839500001, s pozivom na broj: 68 7757 – OIB: ______________, uz predočenje dokaza o uplati na samome nadmetanju.
Osobi koja uspije u nadmetanju jamčevina će se priznati u ukupnu cijenu, a svim ostalim sudionicima jamčevina će biti vraćena najkasnije u roku od narednih 8 dana.
Ako izabrani ponuditelj ne pristupi potpisivanju predugovora u roku od 8 dana od zaključenja javnog nadmetanja, gubi pravo na povrat jamčevine u cijelosti.

V.
Kupac se obvezuje izlicitiranu cijenu, umanjenu za uplaćenu jamčevinu, uplatiti na žiro-račun Grada Slatine naveden u točki IV. ovog Oglasa, u skladu sa sljedećim uvjetima:
-50 % cijene u roku od 8 dana računajući od dana sklapanja predugovora, te
– preostali dio do pune cijene u roku od 6 mjeseci, a najkasnije na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.

VI.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je od 10. veljače do 25. veljače 2010.godine zaključno sa 12,00 sati (bez obzira na način dostave).
Ponude će se otvarati 01. ožujka 2010.godine, na adresi: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II kat, soba broj 7, u 12,00 sati. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II. kat, 33520 Slatina, s naznakom «Ponuda za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju kuglane s pratećim sadržajima – NE OTVARATI“.
Zakašnjele i neuredne ponude te ponude bez priloženoga dokaza o uplati jamčevine, bez konkretne cijene i sl., neće se razmatrati, a to će se ustvrditi zapisnički.

VII.
Najprihvatljivijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom za predmetnu parcelu.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu cijenu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja, odmah na istoj sjednici Povjerenstva, ustvrdit će se najpovoljnija ponuda.
VIII.
Troškove prijenosa vlasništva, izrade i provedbe parcelacije, nabave projektne dokumentacije, vodnog doprinosa i ostalih naknada vezanih uz izgradnju predmetne građevine, kao i ostale obveze na kupljenoj nekretnini, plaća Kupac.
Za športski dio građevine (dvorana za kuglanu) Kupca se oslobađa od obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

IX.
Grad Slatina zadržava pravo ne odabrati ni jednu pristiglu ponudu, i to bez obrazloženja i bez ikakve financijske obveze u smislu obeštećenja ponuditelja.
Za sva dodatna objašnjenja u svezi s javnim nadmetanjem zainteresirane osobe mogu se obratiti u Gradsku upravu Slatina, Odsjek za imovinsko-pravne poslove, Trg svetog Josipa 10, II. kat, soba broj 42b, ili na telefon 033/551-357.

X.
Grad Slatina zadržava pravo i eventualnog odustajanja od prodaje neposredno prije samoga nadmetanja, a bez posebnog obrazloženja i bez obveze naknade štete sudionicima nadmetanja, uz obvezu povrata jamčevine.

KLASA: 940-02/10-01/1
URBROJ: 2189/02-04/3-3-10-2
Slatina, 09. veljače 2010. god.

GRAD SLATINA
Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Skip to content