Završna konferencija projekta “Ojačani kapaciteti – bolji rezultati”

Održana izvanredna sjednica Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije
24.04.2015.
Dan škole SŠ Marka Marulića
26.04.2015.

Završna konferencija projekta “Ojačani kapaciteti – bolji rezultati”

U srijedu 22. travnja 2015. godine u restoranu Zlatni klas u Otrovancu održana je završna konferencija projekta „Ojačani kapaciteti – bolji rezultati“. Provedba projekta trajala je 18 mjeseci, od 25.10.2013. do 24.04.2015. Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, a svrha projekta bila je ojačati kapacitete članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije osnovano je 9.12.2010. godine u sklopu projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3 koji se provodio na nacionalnoj razini. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje osnovano je s ciljem da izradi Strategiju razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije i Akcijski plan potreban za njenu implementaciju. Strategija razvoja ljudskih potencijala u skladu je sa Županijskom razvojnom strategijom, a krovni je dokument čija je izrada bila potrebna kako bi se omogućilo prijavljivanje budućih projekata na otvorene natječaje u sklopu EU fondova vezanih za razvoj ljudskih potencijala. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje sastoji se od predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora i trenutno ima 24 člana. Iako je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje neformalno tijelo i kao takvo se ne može samostalno prijavljivati na otvorene natječaje, njegovi članovi kao predstavnici različitih institucija mogu kroz partnerstva na različitim projektima omogućiti realizaciju lokalnih ideja i provedbu projekata važnih za cijelu lokalnu zajednicu.

Projekt „Ojačani kapaciteti – bolji rezultati“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda, prošao je na natječaju koji je bio raspisan u sklopu grant sheme Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja.

Ukupna vrijednost projekta je 28.570,93 eura od čega je 26.140,93 eura tj. 91,49% sufinancirala Europska unija.

Planirane i provedene aktivnosti u sklopu projekta: kreiranje zajedničke baze podataka lokalnih partnera na tržištu rada kroz web stranicu (www.strengthened-capacities.com), povećanje svjesnosti o partnerskom pristupu među članovima LPZ-a, jače povezivanje lokalnih partnera kroz partnerstva na EU projektima, radionica o dostupnim izvorima financiranja, trodnevna radionica na temu pisanja i provedbe projekata, trodnevna radionica na temu praćenja, procjene i evaluacije, radionica na temu strateškog planiranja, budgeta i financijskog praćenja, studijski posjet Lokalnim partnerstvima za zapošljavanje iz Karlovca i Vukovara, razvoj tehničkih kapaciteta kupnjom opreme i namještaja za uređenje call centra, organiziranje call centra za korisnike, mobiliziranje osobe s invaliditetom za rad u call centru, implementacija call centra, izrada informativnih i promocijskih materijala, širenje informacija, organiziranje događaja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije.

Ostvareni rezultati:

1. Proširena i poboljšana kvalitetna suradnja među članovima LPZ-a

2. Članovi LPZ-a usvojili vještine vezane za pisanje i provedbu projekata, monitoring i evaluaciju, financijsko upravljanje i strateško planiranje

3. Ojačana suradnja između dionika na lokalnom tržištu rada, između javnog i privatnog sektora te ostalih relevantnih dionika kako bi se što bolje orijentirali i fokusirali na dostupne izvore financiranja iz EU fondova te na taj način doprinijeli ostvarenju ciljeva navedenih u Strategiji razvoja ljudskih potencijala.

U sklopu projekta osnovan je call centar za korisnike koji je smješten u područnom uredu Virovitica. Svrha osnivanja call centra bila je da se javnost upozna sa Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje i njegovim zadatcima i aktivnostima sada i onima planiranima u budućnosti, da se korisnicima pruže relevantne informacije vezano za EU fondove, edukacije, radionice. U call centru bila je zaposlena osoba s invaliditetom kojoj se kroz ovaj projekt pružila prilika da se aktivno uključi na tržište rada.

Na završnoj konferenciji prezentirane su provedene aktivnosti i ostvareni rezultati. Prezentaciju je održao Predsjednik Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije i predstojnik HZZ, Područnog ureda Virovitica gospodin Ivan Baborski. Na kraju konferencije podijeljene su potvrde sudionicima o aktivnom sudjelovanju na radionicama organiziranim u sklopu ovog projekta. (www.hzz.hr)

Skip to content