Nacrt prijedloga Detaljnog plana uređenja „Kućanica-Medinci“

Završena 5. AgroARCA 2012
19.04.2013.
Izrada prostornih planova na području Grada Slatine
19.04.2013.
Završena 5. AgroARCA 2012
19.04.2013.
Izrada prostornih planova na području Grada Slatine
19.04.2013.

Nacrt prijedloga Detaljnog plana uređenja „Kućanica-Medinci“

REPUBLIKA HRVATSKA, VIROVITIÈKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, GRAD SLATINA
Na temelju èlanka 83. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji (NNRH, broj: 76/07, 38/09 i 90/11), Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Slatine objavljuje
PRETHODNU RASPRAVU u tijeku izrade Nacrta prijedloga Detaljnog plana ureðenja „Kuæanica-Medinci“

 Ovdje možete preuzeti dokument PRETHODNA RASPRAVA u tijeku izrade Nacrta prijedloga Detaljnog plana ureðenja „Kuæanica-Medinci“ PDF-uREPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIÈKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA

KLASA:  350-02/10-01/14
URBROJ: 2189/02-04/1-11-9
Slatina, 20. listopada 2011. god.

Na temelju èlanka 83. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji (NNRH, broj: 76/07, 38/09 i 90/11), Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Slatine objavljuje
PRETHODNU RASPRAVU
u tijeku izrade Nacrta prijedloga Detaljnog plana ureðenja „Kuæanica-Medinci“

1.    Prethodna rasprava održat æe se u èetvrtak, 3. studenog 2011. godine, u 11,00 sati,  u dvorani za sastanke u zgradi Gradske uprave Grada Slatine, u Slatini, Trg sv. Josipa 10, II. kat , soba br. 7.

2.    Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i moguæim rješenjima znaèajnim za razvoj, ureðenje i oblikovanje prostora u obuhvatu DPU-a.

3.    Pravo na sudjelovanje u prethodnoj raspravi imaju iskljuèivo nadležna tijela i osobe utvrðena èl. 79. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji, koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga.

PROÈELNICA
Vesna Klement, dipl. ing. grað.

Skip to content