Nacrt prijedloga Detaljnog plana uređenja „Kućanica-Medinci“

Završena 5. AgroARCA 2012
19.04.2013.
Izrada prostornih planova na području Grada Slatine
19.04.2013.

Nacrt prijedloga Detaljnog plana uređenja „Kućanica-Medinci“

REPUBLIKA HRVATSKA, VIROVITIÈKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, GRAD SLATINA
Na temelju èlanka 83. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji (NNRH, broj: 76/07, 38/09 i 90/11), Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Slatine objavljuje
PRETHODNU RASPRAVU u tijeku izrade Nacrta prijedloga Detaljnog plana ureðenja „Kuæanica-Medinci“

 Ovdje možete preuzeti dokument PRETHODNA RASPRAVA u tijeku izrade Nacrta prijedloga Detaljnog plana ureðenja „Kuæanica-Medinci“ PDF-uREPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIÈKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA

KLASA:  350-02/10-01/14
URBROJ: 2189/02-04/1-11-9
Slatina, 20. listopada 2011. god.

Na temelju èlanka 83. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji (NNRH, broj: 76/07, 38/09 i 90/11), Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Slatine objavljuje
PRETHODNU RASPRAVU
u tijeku izrade Nacrta prijedloga Detaljnog plana ureðenja „Kuæanica-Medinci“

1.    Prethodna rasprava održat æe se u èetvrtak, 3. studenog 2011. godine, u 11,00 sati,  u dvorani za sastanke u zgradi Gradske uprave Grada Slatine, u Slatini, Trg sv. Josipa 10, II. kat , soba br. 7.

2.    Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i moguæim rješenjima znaèajnim za razvoj, ureðenje i oblikovanje prostora u obuhvatu DPU-a.

3.    Pravo na sudjelovanje u prethodnoj raspravi imaju iskljuèivo nadležna tijela i osobe utvrðena èl. 79. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji, koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga.

PROÈELNICA
Vesna Klement, dipl. ing. grað.

Skip to content