Nabava komunalne opreme za reciklažno dvorište Odlagališta otpada Radosavci

Završni radovi na spomen – sobi Domovinskog rata
06.11.2014.
LAG Marinianis sudjelovao na županijskoj Koordinaciji
07.11.2014.

Nabava komunalne opreme za reciklažno dvorište Odlagališta otpada Radosavci

Grad Slatina na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN RH, 90/11., 83/13. i 143/13.) i Odluke gradonačelnika Grada Slatine KLASA: 406-01/14-03/3, URBROJ: 2189/02-04-03/02-14-1, od 31. listopada 2014. godine, provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. NVV-3/14, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi “Nabava komunalne opreme za reciklažno dvorište Odlagališta otpada Radosavci”.

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

RECIKLAŽNO DVORIŠTE-troškovnik prazni – final

Skip to content