Javno nadmetanje za zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu Vladimira Nazora, u Slatini

Odluka o imenovanju popisivača
18.04.2013.
Obavijest o objavi natječaja
18.04.2013.
Odluka o imenovanju popisivača
18.04.2013.
Obavijest o objavi natječaja
18.04.2013.

Javno nadmetanje za zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu Vladimira Nazora, u Slatini

Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10,  33520 Slatina, na temelju članka. 9. Odluke o uvjetima i  postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 6/96 i 8/06), te Odluke Gradonačelnika Grada Slatine KLASA: 372-03/11-0104, URBROJ: 2189/02-02-11-1, od 04. travnja 2011. godine, oglašava Javno nadmetanje za zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu Vladimira Nazora, u Slatini prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet javnog nadmetanja je zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu Vladimira Nazora, u Slatini, netto površine 206,86 m2, na adresi: Ulica Vladimira  Nazora bb, Slatina, na  k. č. br. 1713/1, upisano u vlasništvo Grada Slatine u z.k.ul. broj 4801 k.o. Podravska Slatina.

 

JAVNO NADMETANJE za zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu Vladimira Nazora, u Slatini prikupljanjem pisanih ponuda

Preuzmi PDF…

 

I.
Predmet javnog nadmetanja je zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu Vladimira Nazora, u Slatini, netto površine 206,86 m2, na adresi: Ulica Vladimira  Nazora bb, Slatina, na  k. č. br. 1713/1, upisano u vlasništvo Grada Slatine u z.k.ul. broj 4801 k.o. Podravska Slatina.
Za navedenu zgradu izdana je pravomoćna građevinska dozvola, iz 2001. godine.

II.
Poslovni prostor se daje u petogodišnji zakup i to izričito za pokretanje proizvodnje i usluga u tekstilnoj, obućarskoj ili sličnoj djelatnosti, uz obvezu zapošljavanja najmanje 50 osoba u tom poslovnom prostoru.
Kandidat koji uspije na nadmetanju stječe pravo adaptacije unutarnjeg prostora za potrebe ispunjavanja  minimalno  tehničkih  uvjeta za pokretanje navedene proizvodnje, i to o svome trošku, a ugovorom o zakupu odredit će se uvjeti priznavanje kapitalnih ulaganja koja trajno povećavaju vrijednost građevine, i to kroz kompenzaciju cijene zakupa u određenom razdoblju.
Rok za stavljanje u funkciju poslovnog prostora za proizvodne svrhe iz stavka 1. ovoga članka  je 1. rujna 2011. godine.

III.
Početna cijena  zakupa  iznosi 2.500,00 kuna (dvijetisućepetstotinakuna) mjesečno.
Obveza plaćanja zakupnine računa se od dana stavljanja u funkciju zakupljenog  poslovnog prostora, a najkasnije od 1. rujna 2011. godine.

IV.
U nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje dostave kompletnu pisanu ponudu prema uvjetima  iz ovoga oglasa.
Pisana ponuda obvezno treba sadržavati sljedeće:
–    podatke o ponuditelju: naziv ponuditelja (za pravne osobe ili obrte priložiti dokaz o registraciji odnosno obrtnicu), adresu, OIB, ime odgovorne osobe ponuditelja,
–    dokaz o plaćenoj jamčevini  u iznosu početne mjesečne cijene zakupa,
–    ponudbenu mjesečnu cijenu zakupa,
–    prihvatljivi proizvodni program: naziv i opis proizvodnog programa, planiranu vrijednost ulaganja u adaptaciju objekta i opremu pogona,  izvore sredstava za realizaciju investicije, broj i kadrovsku strukturu osoba koje će se  zaposliti u proizvodnom pogonu , te eventualne druge specifičnosti projekta.
–    izjavu o zapošljavanju najmanje 50 osoba u skladu s točkom I. ovoga oglasa,
–    potvrdu porezne uprave o plaćenim dospjelim poreznim obvezama te obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
–    potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slatine o nepostojanju duga, odnosno  o podmirenim svim obvezama prema Gradu Slatini.
Svi dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, s time da dokazi o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne smiju biti stariji od 30 dana, a ostali dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.
Ponuda treba biti uvezana u jednu cjelinu, s numeriranim stranicama.
Nepotpune ponude, kao i ponude koje ne sadrže prihvatljivi proizvodni program utvrđen u  točki  II. ovoga oglasa, neće se razmatrati.

V.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključit će se s ponuditeljem koji dostavi najpovoljniju ponudu.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja ispunjava sve opće i posebne uvjete iz ovoga oglasa, a  sadrži najvišu ponudbenu cijenu mjesečnog zakupa.

VI.
Uplata jamčevine  može se obaviti na blagajni Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 2, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, do zaključno sa 18. travnja 2011. godine do 15,00 sati,  ili na žiro-račun Proračuna Grada Slatine, broj: 2412009-1839500001,  s pozivom na broj:  68  7722 – OIB.
Dokaz o uplaćenoj jamčevini prilaže se u sklopu ponude i njezin je sastavni dio.

VII.
Osobama koje ne uspiju u javnom nadmetanju povrat jamčevine obavit će se u roku   8 dana računajući od dana otvaranja i odabira najpovoljnije ponude..
Osobi koja uspije u javnome nadmetanju uplaćena jamčevina uračunava se u prvu mjesečnu zakupninu, a plaćanje ostalih mjesečnih zakupnina uredit će se ugovorom o zakupu.
Ako osoba koja uspije u javnome nadmetanju, u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, ne pristupi potpisu ugovora o zakupu, smatrat će se da je odustala od zakupa te u tome slučaju nema pravo na povrat jamčevine (pologa).

VIII.
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II. kat, 33520 Slatina, s naznakom «Ponuda za zakup poslovnog prostora u Ulici Vladimira Nazora, u Slatini, na k. č. broj 1713/3, k. o. P. Slatina“  – otvoriti komisijski“.
Rok za  dostavu  pisanih ponuda je utorak, 19. travnja 2011. godine, do 15,00 sati.
Javno otvaranje ponuda obavit će ovlašteno Povjerenstvo grada Slatine, u četvrtak, 21. travnja  2011. godine, u 9,00 sati, u dvorani za sastanke u Gradskoj upravi Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba br. 7.
Ocjena, vrednovanje, rangiranje i odabir najpovoljnije ponude obavit će se odmah po otvaranju  ponuda, na zatvorenom dijelu sjednice, te će odluka o odabiru odmah biti pismeno dostavljena svim ponuditeljima.

IX.
Za sva dodatna objašnjenja u svezi s javnim nadmetanjem i mogućnošću pregleda poslovnog prostora, zainteresirane osobe mogu se obratiti u Gradsku upravu Slatina, Trg svetog Josipa 10, II. kat, soba broj 41, ili  na telefon broj: 033/492-222, i to do 18. travnja ove godine, najkasnije do 13,00 sati.
X.
Grad Slatina zadržava pravo eventualnog odustajanja od  davanja u zakup nekretnine neposredno prije samoga otvaranja ponuda ili nakon otvaranja ponuda, bez da pritom snosi odgovornost prema bilo kojem od ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti ponuditelje o razlozima za takav postupak,  te bez obveze bilo kakve naknade sudionicima nadmetanja.

KLASA: 372-03/11-01/04
URBROJ: 2189/02-04/1-11-2
Slatina, 04. travnja 2011. godine

Skip to content