Javno nadmetanje za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Slatine
18.04.2013.
Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za dodjelom državnih stipendija
18.04.2013.
Natječaj za dodjelu stipendije Grada Slatine
18.04.2013.
Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za dodjelom državnih stipendija
18.04.2013.

Javno nadmetanje za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine

Predmet javnog nadmetanja je poljoprivredno zemljište upisano u z.k. ul. broj 4801,  k.o. P. Slatina  na k.č. broj 819/1, površine 57926 m2, u naravi oranica u vlasništvu Grada Slatine. Predmetno zemljište, sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Slatine KLASA: 940-01/10-01/41,URBROJ: 2189/02-03/1-10-1,  od 24. studenog 2010. godine prodaje se za plasteničku i / ili stakleničku poljoprivrednu proizvodnju.

 

 JAVNO NADMETANJE za prodaju poljoprivrednog  zemljišta  u vlasništvu Grada Slatine prikupljanjem pisanih ponuda

Preuzmi PDF…

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na osnovi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj:  91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09), članaka:  4. i 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 6/09 ), te Odluke Gradskog vijeća Grada Slatine, KLASA: 940-01/10-01/41, URBROJ: 2189/02-03/1-10-1, od 24. studenog 2010. godine, putem Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, oglašava JAVNO NADMETANJE za prodaju poljoprivrednog  zemljišta  u vlasništvu Grada Slatine prikupljanjem pisanih ponuda

I.

Predmet javnog nadmetanja je poljoprivredno zemljište upisano u z.k. ul. broj 4801,  k.o. P. Slatina  na k.č. broj 819/1, površine 57926 m2, u naravi oranica u vlasništvu Grada Slatine.
Predmetno zemljište, sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Slatine KLASA: 940-01/10-01/41,URBROJ: 2189/02-03/1-10-1,  od 24. studenog 2010. godine prodaje se za plasteničku i / ili stakleničku poljoprivrednu proizvodnju.

II.

Početna ponudbena cijena za kupnju nekretnine navedene u točki I.  iznosi 173.778,00 kn (stosedamdesettritisućesedamstosedamdesetosamkuna).
III.

U nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje dostave kompletnu pisanu ponudu prema uvjetima  iz ovoga oglasa.
Pisana ponuda obvezno treba sadržavati sljedeće:
–    podatke o ponuditelju: naziv ponuditelja (za pravne osobe ili obrte priložiti dokaz o registraciji odnosno obrtnicu), adresu, OIB, ime odgovorne osobe ponuditelja,
–    dokaz o plaćenom pologu (jamčevini) u iznosu 10% od početne cijene,
–    ponudbenu cijenu,
–    prihvatljivi investicijski program: naziv investicije, opis proizvodnog programa (namjena, veličina i dr.), vrijednost investicije (ulaganja u objekte i opremu), te visinu obrtnih sredstava, izvore sredstava za realizaciju investicije, broj zaposlenih, te eventualne druge specifičnosti projekta.
–    dokaz o bonitetu i solventnosti (BON -1, BON-2, SOL-bon ili odgovarajući dokaz), ovisno o pravnom obliku ponuditelja (pravna/fizička) osoba,
–    potvrda Porezne uprave o plaćenim dospjelim poreznim obvezama te obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
–    potvrda Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slatine o podmirenim svim obvezama prema Gradu Slatini.
Svi dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, s time da dokazi o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne smiju biti stariji od 30 dana, a ostali dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.
– pismo namjere banke ili strateškog partnera za davanje jamstva (garancije) za realizaciju ove investicije.
Izjavu o prihvaćanju roka o realizaciji investicijskog projekta.
Ponuda treba biti uvezana u jednu cjelinu, s numeriranim stranicama.
Nepotpune ponude, kao i ponude koje ne sadrže prihvatljivi investicijski program, neće se razmatrati.

IV.

Zbog posebnog gospodarskog interesa Grada Slatine u realizaciji projekta  plasteničke i stakleničke proizvodnje određuju se kriteriji za odabir najpovoljnije ponude a koji su prije svega investicijski program te ostali kriteriji koji se boduju kako slijedi:

1. Vrijednost investicije
a) do 10 milijuna kuna                                ………………………………..   10  bodova,
b) iznad 10 milijuna kuna                          ………………………….  20 bodova

2. Broj stalno uposlenih
a) do 10 zaposlenih                                   ………………………….  10 bodova,
b)  iznad 10 zaposlenih                              ………………………….  20 bodova

3. Cijena poljoprivrednog zemljišta
a) do 180.000,00 kuna                              …………………….………. 5  bodova,
b) iznad 181.000,00 kuna                          ……………..……………. 10 bodova

4. Ocjena sveukupne kvalitete
dostavljenog investicijskog programa      …………………… od 1-10 bodova

U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju  isti broj bodova, u prednosti je onaj koji predviđa korištenje energije iz obnovljivih izvora, uz adekvatan dokaz – potpisan predugovor ili sporazum o otkupu energije sa isporučiteljom.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja dobije najveći broj bodova prema navedenim kriterijima, uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene cijene.

V.

Uplata jamčevine (pologa),  u korist Proračuna Grada Slatine,  obavlja se na  blagajni Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, soba br. 1, ili na žiro-račun kod Slatinske banke d.d. Slatina, broj: 2412009-1839500001, za pravne osobe  s pozivom na broj:  21  7757 – OIB, odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 22  7757 – OIB.

VI.

Osobama koje ne uspiju u javnom nadmetanju povrat jamčevine obavit će se u roku   8 dana nakon provedbe nadmetanja..
Osobi koja uspije u javnome nadmetanju uplaćena jamčevina uračunava se u ukupno postignutu cijenu. Preostali iznos kupac je obvezan uplatiti u Proračun Grada Slatine u roku  8 dana računajući od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine, na broj žiro-računa naveden u točki V. ovoga Ugovora.
Ako osoba  koja uspije u javnome nadmetanju  u roku 15 dana od dana zaključenja nadmetanja (dan donošenja odluke o odabiru kupca) ne pristupi potpisu ugovora o kupoprodaji, smatrat će se da je odustala od kupovine te u tome slučaju nema pravo na povrat jamčevine (pologa).

VII.

Kupac se obvezuje realizirati investiciju iz dostavljenog investicijskog projekta u roku od 3 godine, odnosno započeti plasteničku ili stakleničku poljoprivrednu proizvodnju na predmetnom zemljištu.
U slučaju da kupac niti nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka ne pokrene plasteničku ili stakleničku proizvodnju obvezuje se obeštetiti prodavatelja vraćanjem predmetne nekretnine u vlasništvo Grada Slatine, i to bez prava povrata uplaćene kupoprodajne cijene i eventualnih ulaganja u građevine. Iznimno, u slučaju dokazanog nastupanja  više sile, zaključit će se dodatak ugovoru o sporazumnom produženju ugovornog roka.
Za predmetno zemljište vrijedi petogodišnja zabrana prodaje. Ukoliko vlasnik zemljišta želi prodati predmetno zemljiše nakon isteka roka zabrane prodaje istoga, pravo prvokupa ima Grad Slatina.
U slučaju nepoštivanja navedenog petogodišnjeg roka ili promjene djelatnosti koja nije u skladu sa nadmetanjem, Grad  ima pravo jednostrano raskinuti ugovor.

VIII.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II. kat, 33520 Slatina, s naznakom «Ponuda za kupnju k. č. broj 819/1, k. o. P. Slatina“  – otvoriti komisijski“.
Rok za  dostavu   ponuda je 15.12.2010.g. do 12,00 sati, a ukoliko u tom roku ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda nadmetanje se ponavlja s rokom dostave do 30.12.2010. g. do 12,00 sati.
Otvaranje ponuda obavit će se po ovlaštenom Povjerenstvu odmah po isteku roka za dostavu.
Ocjena, vrednovanje, rangiranje i odabir najpovoljnije ponude obavit će se u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda, te će odluka o odabiru odmah biti pismeno dostavljena svim ponuditeljima.

IX.

Troškove prijenosa vlasništva, kao i ostale obveze na kupljenoj nekretnini, plaća Kupac. Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obveza  riješit će se Ugovorom o kupoprodaji.

X.

Za sva dodatna objašnjenja u svezi s javnim nadmetanjem  zainteresirane osobe mogu se obratiti u Gradsku upravu Slatina, Trg svetog Josipa 10, II. kat, soba broj 41, te na telefon 033/551-357.

XI.

Grad Slatina zadržava pravo eventualnog odustajanja od prodaje predmetne nekretnine neposredno prije samoga otvaranja ponuda ili nakon otvaranja ponuda, bez da pritom snosi odgovornost prema bilo kojem od ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti ponuditelje o razlozima za takav postupak te bez obveze bilo kakve naknade sudionicima nadmetanja.

KLASA: 940-01/10-01/41
URBROJ: 2189/02-04-10-2
Slatina, 02. prosinca  2010. god.

Skip to content