Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Kućanica- Medinci“
04.10.2013.
Javno nadmetanje za prodaju građevinskih čestica na području grada Slatine
04.10.2013.
Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Kućanica- Medinci“
04.10.2013.
Javno nadmetanje za prodaju građevinskih čestica na području grada Slatine
04.10.2013.

Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na osnovi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj:  91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09), članaka:  4. i 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 6/09 ), te Odluke Gradskog poglavarstva Grada Slatine, KLASA: 940-01/08-01/47, URBROJ: 2189/02-02-08-1, od 30. rujna 2008. godine, te Odluke Gradonačelnika Grada Slatine KLASA: 940-01/08-01/47, URBROJ: 2189/02-02-10-29 od 15. rujna 2010. godine, putem Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, oglašava

Preuzmi PDF…

Preuzmi PDF…

OTVORENO JAVNO NADMETANJE

za prodaju  nekretnina  u vlasništvu Grada Slatine –  građevinska  zemljišta  u Poduzetničkoj  zoni „Trnovača“ u Slatini prikupljanjem pisanih ponuda pročišćeni tekst

I.

Na prodaju su nekretnine  u vlasništvu Grada Slatine,  upisane  u z.k.ul. broj 4801, k.o. Slatina, u naravi građevinske parcele,  i to:
–    k.č. broj 3810/2, površine 1356  m2,
–    k.č. broj 3806/1, površine 12646 m2,
–    k.č. broj 3806/2, površine 15668 m2,
–    k.č. broj 3806/5, površine 1620 m2,
–    k.č. broj 3807/1, površine 420 m2,
–    k.č. broj 3808/1, površine 832 m2.
Nekretnine su  smještene  u Poduzetničkoj  zoni „Trnovača“  u Slatini.

II.

U nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju kriterije iz dokumentacije za nadmetanje.
Lokacija omogućuje priključenje nekretnina na izgrađenu  komunalnu infrastrukturu.
Pribavljanje potrebnih dozvola za izgradnju i uporabu građevine, plaćanje priključaka na komunalnu infrastrukturu i komunalnog doprinosa, obveza je kupca – investitora nad izgradnjom poduzetničke građevine.
Građevinske se čestice prodaju radi izgradnje prvenstveno proizvodnih  kapaciteta, što je određeno vrijedećim Urbanističkim planom uređenja grada Slatine (UPU).

III.

Pravo sudjelovanja u javnom  nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje kumulativno ispune sljedeće uvjete:
–    uplate jamčevinu u iznosu od  10% od prodajne  cijene građevinske čestice za koju se nadmeću,
–    dokažu svoju poslovnu sposobnost dostavljanjem sljedećih dokumenata:
dostave (prilože)
a)    izvod iz sudskog registra ili obrtnice,
dostave (prilože)
b)    BON-1 i BON-2,
dostave (prilože)
c)    potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,
dostave (prilože)
d)    potvrda Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slatine, o podmirenim svim obvezama prema Gradu Slatini,
dostave (prilože)
e)    izjavu  o prihvaćanju uvjeta glede namjene i roka izgradnje te stavljanja u funkciju poslovne građevine.
Svi dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, s
time da dokazi o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne smiju biti stariji od 30 dana, a ostali dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

IV.

Prodajna  cijena za prodaju predmetnih  nekretnina  je kunska protuvrijednost EUR-a prema srednjem tečaju HNB-a  na dan prodaje:

– za k.č. br. 3810/2 iznos od 6.780 eura (šesttisućasedamstoosamdeseteura),
– k.č. broj 3806/1  iznos od 63.230 eura (šezdesettritisućedvjestotrideseteura),
– k.č. broj 3806/2  iznos od 78.340 eura (sedamdesetosamtisućatristočetrdeseteura),
– k.č. broj 3806/5 iznos od 8.100 eura (osamtisućastoeura),
– k.č. broj 3807/1 iznos od 2.100 eura (dvijetisućestoeura),
– k.č.broj 3808/1 iznos od 4.160 eura (četiritisućestošezdeseteura).

V.

Za sudjelovanje u nadmetanju, pored dokumenata predviđenih dokumentacijom za nadmetanje, svaki sudionik u pisanoj ponudi mora predočiti dokaz o uplati pologa (jamčevine) u iznosu od  10% od prodajne  cijene, na žiro-račun broj: 2412009-1839500001 kod Slatinske banke d.d. Slatina, i to za pravne osobe  s pozivom na broj:  68  7757 – OIB , odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 68   7757 – OIB .
Osobi koja uspije u nadmetanju polog će se priznati u ukupnu cijenu, a svim ostalim sudionicima bit će vraćen  najkasnije u roku od  narednih 8 dana.
U roku od 8 dana po obavljenom odabiru, najpovoljniji ponuditelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor. U protivnom, smatrat će se da je odustao od kupnje predmetne nekretnine i polog mu neće biti vraćen.
Plaćanje izlicitirane  cijene je gotovinsko ili  virmansko,  u roku  do 8  dana od  zaključenja ugovora , na žiro-račun Grada Slatine naveden u točki III.  ovog Oglasa.
Kupac koji kupi predmetnu nekretninu obvezan je pribaviti građevinsku dozvolu za proizvodni pogon u roku od 18 mjeseci računajući od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.
U narednih 18 mjeseci, odnosno ukupno 36 mjeseci od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac se obvezuje izgraditi proizvodni pogon i staviti ga u funkciju.
U slučaju da kupac ne ispuni prethodno navedene uvjete u roku od 36 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 6 mjeseci po isteku ugovornog roka obvezuje se obeštetiti prodavatelja vraćanjem predmetne nekretnine u vlasništvo Grada Slatine, i to bez prava povrata uplaćene kupoprodajne cijene i eventualnih ulaganja u građevine. Iznimno, u slučaju dokazanog nastupanja više sile, zaključit će se dodatak ugovoru o sporazumnom produženju ugovornog roka.
Za parcele vrijedi petogodišnja zabrana preprodaje. Ukoliko vlasnik zemljišta želi prodati predmetno zemljiše nakon isteka roka zabrane prodaje istoga, pravo prvokupa ima Grad Slatina.
U slučaju nepoštivanja navedenog petogodišnjeg roka ili promjene djelatnosti koja nije u skladu sa nadmetanjem, Grad  ima pravo jednostrano raskinuti ugovor.

VI.

Ovo otvoreno javno nadmetanje biti će otvoreno cijelo vrijeme do prodaje zadnje parcele koje je ovim nadmetanjem predviđeno za prodaju ili dok nadležno tijelo Grada Slatine, bez da pri tome snosi odgovornost prema bilo kojem od potencijalnih ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti potencijalne ponuditelje o razlozima za takav postupak, svojim aktom ne utvrdi prestanak trajanja ovog nadmetanja.

VII.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II kat, 33520 Slatina, s naznakom «Otvoreno javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Trnovača – otvoriti komisijski“ svakog radnog dana do zatvaranja nadmetanja.
Rok za javno otvaranje ponuda od strane ovlaštenog gradskog Povjerenstva je svakog 15. i zadnjeg dana u mjesecu, odnosno ukoliko navedeni dani padaju na neradni dan otvaranje će biti prvi sljedeći radni dan, i to u 13,00 sati na adresi: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 7.
Ocjena, vrednovanje i rangiranje ponuda izvršit će se u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda,  te će odluka o odabiru odmah biti pismeno dostavljan svim ponuditeljima.

VIII.

Najprihvatljivijom ponudom za pojedine parcele smatra se ponuda koja dobije najveći broj bodova prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude. U razmatranje i bodovanje uzimaju se samo potpune i pravovremene ponude.
Kriteriji za vrednovanje ponuda dostupni su u natječajnoj dokumentaciji.

IX.

Popis dokumentacije koja se prilaže pisanoj ponudi te svi ostali kriteriji za nadmetanje i odabir najpovoljnijeg ponuditelja sastavni su dio dokumentacije za nadmetanje.
Troškove prijenosa vlasništva, kao i ostale obveze na kupljenoj nekretnini, plaća Ku-
pac.
Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obveza  riješit će se Ugovorom o kupoprodaji.
Grad Slatina zadržava pravo da prihvati bilo koju ponudu koja ispunjava uvjete za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ili odbije bilo koju ponudu i da poništi postupak prikupljanja ponuda i da odbije sve ponude, bez da pritom snosi odgovornost prema bilo kojem od ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti ponuditelje o razlozima za takav postupak.
Za sva dodatna objašnjenja u svezi s javnim nadmetanjem   zainteresirane osobe mogu se obratiti u Gradsku upravu Slatina, Trg svetog Josipa 10, II. kat, soba  broj 42b ili na telefon 033/492-216.

X.

Grad Slatina zadržava pravo eventualnog odustajanja od prodaje predmetne nekretnine neposredno prije samoga otvaranja ponuda ili nakon otvaranja ponuda, bez da pritom snosi odgovornost prema bilo kojem od ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti ponuditelje o razlozima za takav postupak te bez obveze bilo kakve naknade sudionicima nadmetanja.

KLASA:   940-01/08-01/47
URBROJ: 2189/02-04-10-30
Slatina, 16. rujna 2010. god.

DOKUMENTACIJA ZA SUDJELOVANJE U OTVORENOM JAVNOM NADMETANJU

za prodaju nekretnina  u vlasništvu Grada Slatine –   građevinska  zemljišta  u Poduzetničkoj  zoni „Trnovača“ u Slatini prikupljanjem pisanih ponuda

 

A)    UPUTE PONUDITELJIMA

–    Prodavatelj: Grad Slatina, OIB: 68254459599, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, telefoni: 033/551-109,551-357, faks: 033/551-143; e-mail:komunalno.gospodarstvo@ slatina.hr

–    Mjesto (lokacija i adresa) nekretnina: Slatina, Poduzetnička  zona „Trnovača“

–    Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje su nekretnine  u naravi građevinske  parcele upisane  u z.k.ul. broj 4801, k.o. Slatina, na k.č. broj 3810/2, površine 1356 m2, k.č. broj 3806/1, površine 12646 m2, k.č. broj 3806/2, površine 15668 m2, k.č. broj 3806/5, površine 1620 m2, k.č. broj 3807/1, površine 420 m2 i  k.č. broj 3808/1, površine 832 m2.

Prodajna  cijena nekretnine:
– za k.č. br. 3810/2 iznos od 6.780 eura (šesttisućasedamstoosamdeseteura),
– k.č. broj 3806/1  iznos od 63.230 eura (šezdesettritisućedvjestotrideseteura),
– k.č. broj 3806/2  iznos od 78.340 eura (sedamdesetosamtisućatristočetrdeseteura),
– k.č. broj 3806/5 iznos od 8.100 eura (osamtisućastoeura),
– k.č. broj 3807/1 iznos od 2.100 eura (dvijetisućestoeura),
– k.č.broj 3808/1 iznos od 4.160 eura (četiritisućestošezdeseteura) u protuvrijednosti hrvatskih kuna, po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje.

–    Polog (jamčevina): 10% od prodajne cijene; onome tko uspije u nadmetanju polog se uračunava u postignutu cijenu; onima koji ne uspiju polog se vraća  najkasnije u roku od  narednih 8 dana (ponudi priložiti broj računa za povrat pologa).

–    Plaćanje izlicitirane cijene: gotovinsko ili virmansko na žiro- račun Prodavatelja i to  u roku od 8  dana od zaključenja ugovora.

–    Žiro-račun Prodavatelja: 2412009-1839500001 kod Slatinske banke d.d. Slatina i to za pravne osobe s pozivom na broj: 68  7757-OIB, odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 68  7757- OIB.

–    Rok pribavljanja  građevinske dozvole za proizvodni pogon rok je 18 mjeseci računajući od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.
U narednih 18 mjeseci, odnosno ukupno 36 mjeseci od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac se obvezuje izgraditi proizvodni pogon i stalno zaposliti određeni broj  osoba.
–  Rok trajanja razdoblja prikupljanja pisanih ponuda:  svakog radnog dana do zatvaranja nadmetanja, odnosno svakog 15. i zadnjeg dana u mjesecu, s tim da  ukoliko navedeni dani  padaju na neradni dan otvaranje će biti prvi sljedeći radni dan.

–    Nadnevak i adresa javnog otvaranja pristiglih pisanih ponuda te odabir najpovoljnijeg ponuditelja:  istog dana po isteku roka za predaju ponuda u 13,00 sati, u sali za sastanke Gradske uprave Slatina (soba broj 7), Trg sv. Josipa 10, Slatina; postupak javnog otvaranja pristiglih ponuda i odabira najpovoljnijeg ponuditelja obavit će Povjerenstvo  za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine.

–    Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:  investicijski program, visina investicije te broj zaposlenih,   koji se boduju bodovima  kako slijedi:
– investicijski program:
1. namjena građevine:
– za proizvodne pogone ………………………………….. ….………. …. 30 bodova,
– za ostale  djelatnosti ………. …………………………………………..  10 bodova,
2. vrijednost investicije:
–  počev od 100 do 150  milijuna kuna ………………………………….. 10 bodova,
– počev od 30  do 100 milijuna kuna ……………………………………   5 bodova,
– ispod 30 milijuna kuna ………………………………………………….   2  boda,
3. broj stalno zaposlenih:
– 10  zaposlenih i više …………………………………………………….  10 bodova,

– od 6 do 9  zaposlenih …..……………………………………………..…    5 bodova,
– od 1 do 5 zaposlenih…… ………………………………..……………….  3 boda.

Napomena: prodajna cijena svih navedenih parcela iznosi 5 eura/m2,u protuvrijednosti hrvatskih kuna po srednjem tečaju HNB na dan prodaje, što znači da ponuđena cijena ne može biti niti veće niti manja od tog iznosa (na temelju suglasnosti Ministarstva  regionalnog razvoja i Europske komisije u RH).

–    Jezik na kojemu ponuda mora biti sastavljena: hrvatski.

–    Pisana  ponuda treba sadržavati, kako slijedi:
–    podatke o ponuditelju: naziv ponuditelja (za pravne osobe i obrte priložiti dokaz o registraciji odnosno obrtnicu), adresu, OIB, ime odgovorne osobe ponuditelja,
–    dokaz o plaćenom pologu (jamčevini) u iznosu od  10% od početne cijene,
–    ponudbenu  cijenu,
–    investicijski program: naziv investicije, opis poduzetničkog programa, vrijednost investicije (ulaganja u građevinske objekte i opremu), te visinu obrtnih sredstava, izvore sredstava za realizaciju investicije, broj zaposlenih, projekciju prihoda i rashoda za 10 godina rada, te eventualne druge specifičnosti projekta,
–    po javnom bilježniku ovjerenu izjavu o prihvaćanju uvjeta glede namjene građevine, roka pribavljanja građevinske dozvole, izgradnje građevine i stavljanja u funkciju, te zapošljavanju određenog broja  djelatnika u stalni radni odnos.

Nepotpune ili nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.
Prodavatelj zadržava pravo odustajanja od odabira bez ikakva posebnog obrazloženja i bez naknade troškova sudionicima javnog nadmetanja.

–    Naziv i adresa službe, ime osobe prodavatelja za vezu i način komunikacije s ponuditeljima: Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, Slatina, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj: 42b; Mirjana Novoselac; telefonom, faksom, e-mailom, osobnim  kontaktom s osobljem Službe.

–    Zabrana inačica (varijanti) i alternativnih ponuda: zabranjuje se.
–    Način i rok priopćavanja odabira: U pisanom obliku, najkasnije u roku 10 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
–    Rok za pristupanje potpisivanju kupoprodajnog ugovora: u roku od 8 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
–    Pravo podnošenja prigovora: Sudionik nadmetanja nezadovoljan odlukom o odabiru može uložiti pisani prigovor Prodavatelju  u roku od  3 dana računajući od dana donošenja odluke o odabiru, radi eventualne nepravilnosti u postupku prodaje javnim nadmetanjem (o odluci će svaki sudionik odmah po obavljenom odabiru biti obaviješten osobno te pismeno).
Eventualno podneseni pisani prigovori riješit će se u roku od 24 sata po dostavi.

GRAD SLATINA
Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Skip to content