Opskrba električnom energijom Grada Slatina

Pokrenuta internetska stranica projekta ART CBC
08.08.2014.
Grad Slatina pomaže stradalima u poplavi: Gradonačelnik Ivan Roštaš uručio pomoć najugroženijim obiteljima
08.08.2014.
Pokrenuta internetska stranica projekta ART CBC
08.08.2014.
Grad Slatina pomaže stradalima u poplavi: Gradonačelnik Ivan Roštaš uručio pomoć najugroženijim obiteljima
08.08.2014.

Opskrba električnom energijom Grada Slatina

Grad Slatina na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN RH, 90/11., 83/13. i 143/13.) i Odluke gradonačelnika Grada Slatine KLASA: 406-01/14-03/2, URBROJ: 2189/02-04-03/02-14-1, od 28. srpnja 2014. godine, provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. NVV-2/14, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi “Opskrba električnom energijom Grada Slatina”.

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

Dokumentacija za nadmetanje

Pojašnjenje u svezi zahtjeva za izmjenom dokumentacije

Troškovnik

Skip to content