XI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019. – GRAD SLATINA