Slatinsko Gradsko vijeće usvojilo Plan gospodarenja otpadom Grada Slatine za razdoblje 2017-2022.

Održana 7. županijska Smotra projekata iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja VPŽ
30.03.2018.
CK Slatina otvorio privremenu senzornu sobu za rad s djecom s poteškoćama u razvoju
04.04.2018.

Slatinsko Gradsko vijeće usvojilo Plan gospodarenja otpadom Grada Slatine za razdoblje 2017-2022.

 Gradsko vijeće Grada Slatine, na sjednici održanoj 28. ožujka ove godine, usvojilo je Plan gospodarenja otpadom Grada Slatine za razdoblje 2017-2022. godine, koji predstavlja temeljni strateški dokument za razvoj sustava gospodarenja otpadom na lokalnoj razini i omogućava kandidature za dobivanje nacionalnih i EU sredstava pomoći za realizaciju investicijskih ulaganja u područje gospodarenja otpadom.

Plan je izrađen u skaldu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022. godine, a obuhvat Plana je administrativno područje Grada Slatine, odnosno gradsko naselje Slatina i 14 prigradskih naselja.

Održivo gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovih štetnih utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvaranje odlagališta na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.

U narednom šetogodišnjem razdoblju planirana je izgradnja objekta i nabava sljedeće opreme: 

–           nabava  kanti za  odvojeno skupljanje biootpada „od vrata do vrata“

–           uvođenje sustava evidentiranja skupljanja otpada od korisnika (mikročipiranje kanti, oprema na vozilima i program za evidentiranje)

–           nabava vozila za skupljanje otpada te prijevoz ostatnog otpada do CGO za područje VPŽ

–           nabava posuda za odvojeno skupljanje papira i kartona (prelaz s vrećica za skupljanje na posude)

–           nabava posebnih kućišta za smještaj kanti, uključujući i kante za odvojeno skupljanje otpada, za višestambene zgrade

–           nabava vrtnih kompostera za zainteresirana kućanstva,

–           formiranje zelenih otoka pod nadzorom komunalne tvrtke ,

–           proširenje reciklažnog dvorišta Radosavci s određenim pregradama za glomazni otpad i nadstrešnicom, uvođenje video nadzora,

–           izgradnja trafostanice Radosavci ,

–           nabava mobilnog reciklažnog dvorišta

–           nabava radnih strojeva (stroj za usitnjavanje drvenog otpada i sl.)

–           reciklažno dvorište za građevni otpad

–           pretovarna stanica

–           sortirnica

–           kompostana

–           centar za ponovnu uporabu

–           zatvaranje odlagališta komunalnog otpada.

 Dinamika i opseg ulaganja ovisit će umnogome u potporama koje će davati nacionalni i EU fondovi.

Uz invasticijska ulaganja, poseban naglasak i kontinuirani rad tijekom cijelog razdoblja treba posvetiti edukativno-informativnim aktivnostima s građanima, od vrtićke i školske dobi preko mjesnih odbora, udruga, a isto tako i komunalnim službama i pružateljem usluge – gradskom tvrtkom Slatina Kom.(www.radioslatina.hr)

 

Skip to content