Slatina kom i Grad Slatina – Nabava 185 novih spremnika za miješani komunalni otpad

Završeni radovi na uređenju parkirališta na ulazu u gradsko groblje u Slatini
21.11.2020.
Projekt EPIcentar Sequoia Slatina – terenski obilazak područja provedbe projekta
26.11.2020.
Završeni radovi na uređenju parkirališta na ulazu u gradsko groblje u Slatini
21.11.2020.
Projekt EPIcentar Sequoia Slatina – terenski obilazak područja provedbe projekta
26.11.2020.

Slatina kom i Grad Slatina – Nabava 185 novih spremnika za miješani komunalni otpad

U sklopu Programa edukacije građanstva iz područja održivog gospodarenja otpadom koji u zajedničkoj suradnji provode Gradska razvojna agencija Slatine – GRAS,  tvrtka Slatina kom d.o.o. i Grad Slatina, kontinuirano se provode akcije educiranja građana.

U sklopu ove kampanje na vlastitim i portalima lokalnih medija objavljuju se članci s informacijama, savjetima i raznim zanimljivostima, s ciljem povećanja svijesti gospodarenjem otpadom kod građana te njihovoj obvezi i načinima odvajanja i zbrinjavanja komunalnog otpada i to kod svih dobnih skupina kako bi od najranije dobi spoznali važnost odvajanja otpada.

Naime, komunalni otpad je otpad iz kućanstava te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. U praksi se najčešće govori o:

  • miješanom komunalnom otpadu koji se prikuplja putem kontejnera i kanti na javnim površinama, zgradama i obiteljskim kućama,
  • glomaznom komunalnom otpadu,
  • otpadu od čišćenja ulica,
  • otpadu iz vrtova, parkova i kućanstava (biootpad i zeleni otpad),
  • otpadnim muljevima (septičke jame, kanalizacija),
  • ostalim odvojeno skupljenim ili naknadno izdvojenim sastojcima komunalnog otpada koje mogu biti neopasni (npr. papir, staklo, plastika, tekstil, drvo i slično) ili opasni s kojima se gospodari odvojeno sukladno posebnim propisima i dozvolama (npr. baterije ili fluorescentne cijevi).

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, predviđen je blagi rast količina komunalnog otpada do 2030. godine.
Kako bi zaustavili trend rasta proizvedenog komunalnog otpada, povećali stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja, te smanjili udio odloženog biorazgradivog otpada potrebno je uspostaviti održivi sustav gospodarenja komunalnim otpadom koji potiče sprječavanje nastanka otpada, odvajanje otpada na mjestu nastanka i sadrži infrastrukturu koja omogućuje ispunjavanje ciljeva i gospodarenje otpadom. Naglasak se daje na ponovno korištenje, popravak, obnavljanje i recikliranje postojećih materijala i proizvoda, a ono što se smatralo „otpadom“ može se pretvoriti u resurs.

Prikupljanje komunalnog otpada za Grad Slatinu provodi tvrtka Slatina kom d.o.o., što je uređeno Odlukom o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slatine.

U skladu s tim Slatina kom je obvezan osigurati korisnicima spremnike ili PVC vreće za predaju miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada, a zelene spremnike za miješani komunalni otpad djelatnici tvrtke su korisnicima podijelili tijekom 2006. godine.
Višegodišnjom uporabom dio spremnika je oštećen ili uništen odnosno pojavljuju se i novi korisnici usluga, stoga postoji potreba konstantne nabave određene količine novih spremnika za komunalni otpad.

Budući da spremnike za miješani komunalni otpad nije bilo moguće nabaviti putem prijava na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  Slatina kom je u suradnji s Gradom Slatinom prišao nabavi PEHD spremnika volumena 120 litara.
Tako će do kraja ove godine biti nabavljeno 185 novih spremnika ukupne vrijednosti 45.379,00 kuna, od čega Grad Slatina sufinancira iznos od 22.587,50 kuna.

Isto tako u tijeku je nabava i spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, odnosno reciklabilnog otpada poput papira, kartona, plastike, stakla…, kroz projekt Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čime će se podići razina odvojenog prikupljanja otpada na slatinskom području.
(mf/Izvor: Grad Slatina)

Skip to content