Otvoreno javno nadmetanje za prodaju garaža u vlasništvu Grada Slatine

Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Ulici Vladimira Nazora, u Slatini
04.10.2013.
Javno nadmetanje za prodaju građevinskih čestica na području grada Slatine, u četvrti…
04.10.2013.
Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Ulici Vladimira Nazora, u Slatini
04.10.2013.
Javno nadmetanje za prodaju građevinskih čestica na području grada Slatine, u četvrti…
04.10.2013.

Otvoreno javno nadmetanje za prodaju garaža u vlasništvu Grada Slatine

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na temelju članka 16. točke 7.  Statuta Grada Slatine (Službeni  glasnik Grada Slatine, broj  6/09), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 6/09), te Odluke Gradonačelnika Grada Slatine, KLASA: 372-01/11-01/04, URBROJ: 2189/02-04-03/3-11-2 od 05. rujna 2011. godine, putem Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine, oglašava:

Preuzmi PDF…

 

Otvoreno javno nadmetanje za  prodaju  garaža  u vlasništvu Grada Slatine

I.

Na prodaju su  garaže u vlasništvu Grada Slatine u ulici Ljudevita Gaja u Slatini, upisane u z.k. ul. broj 4801 u k.o. P. Slatina,  i to kako slijedi:
– garaža broj 1,  na k.č. broj 3640/27, površine 16 m2, prodaje se po početnoj cijeni od 24.792,92 kn (dvadesetčetiritisućesedamstodevedesetdvijekuneidevedesetdvijelipe),
– garaža broj 3, na k.č. broj 3640/25, površine 16 m2, prodaje se po početnoj cijeni od 24.792,92 kn (dvadesetčetiritisućesedamstodevedesetdvijekuneidevedesetdvijelipe),
– garaža broj 4, na k.č. broj 3640/24, površine 16 m2, prodaje se po početnoj cijeni od 24.792,92 kn (dvadesetčetiritisućesedamstodevedesetdvijekuneidevedesetdvijelipe),
– garaža broj 12, na k.č. broj 3640/16, površine 16 m2, prodaje se po početnoj cijeni od 24.792,92 kn (dvadesetčetiritisućesedamstodevedesetdvijekuneidevedesetdvijelipe),
– garaža broj 14, na k.č. broj 3640/14, površine 16 m2, prodaje se po početnoj cijeni od 24.792,92 kn (dvadesetčetiritisućesedamstodevedesetdvijekuneidevedesetdvijelipe),
– garaža broj 20, na k.č. broj 3640/38, površine 15 m2, prodaje se po početnoj cijeni od 24.792,92 kn (dvadesetčetiritisućesedamstodevedesetdvijekuneidevedesetdvijelipe),
– garaža broj 27, na k.č. broj 3640/31, površine 15 m2, prodaje se po početnoj cijeni od 24.792,92 kn (dvadesetčetiritisućesedamstodevedesetdvijekuneidevedesetdvijelipe)

II.

Rok za podnošenje ponude je svakog 15. i zadnjeg datuma u mjesecu odnosno ukoliko navedeni dani padaju na neradni dan otvaranje će biti prvi sljedeći radni dan i to u 12,00 sati na adresi: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 7.
Ponude će se otvarati istog dana po isteku roka za predaju ponuda, u 12,30 sati na adresi: Grad Slatina, Trg sv. Josip 10, II kat, soba broj 7.
Otvaranje ponuda obavlja se javno, a otvaranju mogu prisustvovati opunomoćeni predstavnici ponuditelja.
U slučaju da dva ili više ponuditelja daju istu ponudu za istu nekretninu, usmenim će se nadmetanjem između tih ponuditelja utvrditi najpovoljnija ponuda. Usmeno će se nadmetanje u tom slučaju provesti nakon otvaranja svih omota s pisanim ponudama na istoj sjednici Povjerenstva.
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, II. kat, 33520 Slatina, s naznakom « Otvoreno javno nadmetanje za prodaju garaža  – NE OTVARATI“.
Zakašnjele, neuredne te ponude bez priloženoga dokaza o uplati jamčevine, bez konkretne cijene i sl., neće se razmatrati, što će se ustvrditi zapisnički.

III.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate  jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene za pojedinu garažu, te dostave potvrdu da nemaju dugovanja  prema Gradu Slatini.

IV.

Uplata jamčevine može se obaviti na blagajni Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj  2, svakog radnog dana  od 7 do 15 sati ili na žiro-račun Proračuna Grada Slatine, broj: 2412009-1839500001, s pozivom na broj:  68  7757 – OIB.

V.

Osobama koje uspiju u nadmetanju uplaćena jamčevina bit će uračunata u ukupno postignutu cijenu, a osobama koje u nadmetanju ne uspiju  uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 8 dana.
U roku od 8 dana po obavljenom nadmetanju, najpovoljniji ponuditelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor. U protivnom, smatrat će se da je odustao od kupnje predmetne nekretnine i jamčevina mu neće biti vraćena.
Plaćanje preostalog iznosa kupovnine je gotovinsko ili virmansko, odmah po zaključenju ugovora, na žiro-račun Grada slatine broj: 2412009-1839500001,  s pozivom na broj: 68  7757 – OIB, s naznakom „Kupovina garaže“.
Iznimno, uz obrazložen zahtjev kupca, omogućiti će se stranci obročna otplata na dvije godine sa godišnjom kamatom u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, te uz učešće od 10% početne cijene.

VI.

Ovo otvoreno javno nadmetanje  otvoreno je  cijelo vrijeme do prodaje svih  garaža  oglašenih za prodaju,  ili dok nadležno tijelo Grada Slatine, bez da pri tome snosi odgovornost prema bilo kojem od potencijalnih ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti potencijalne ponuditelje o razlozima za takav postupak, svojim aktom ne utvrdi prestanak trajanja ovog nadmetanja.

VII.

Porez na promet i ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva snosi Kupac.
Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obveza riješit će se Ugovorom o kupoprodaji.

VIII.

Grad Slatina  pridržava  pravo eventualnog odustajanja od  prodaje pojedine garaže (prije samog otvaranja ponuda), i to bez obrazloženja i financijske obveze u smislu obeštećenja osobama zainteresiranim za nadmetanje.
Osobama koje bi u međuvremenu uplatile jamčevinu ista će biti vraćena najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o poništenju nadmetanja.

IX.

Za sva dodatna objašnjenja u svezi s javnim nadmetanjem zainteresirane osobe mogu se obratiti u Gradsku upravu Grada Slatina, Trg svetog Josipa 10, II. kat, soba broj 23 ili na telefon 033/492-222.

KLASA: 372-01/11-01/04
URBROJ: 2189/02-04-03/3-11-3
Slatina, 19. rujna  2011. god.

GRAD SLATINA
Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Skip to content