Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

”Zelenom čistkom” uređena i očišćena cesta Slatina – Golenić – Ivanbrijeg
21.04.2013.
Vladimir Domić i u novom mandatu predsjednik Udruge umirovljenika Slatina
21.04.2013.
”Zelenom čistkom” uređena i očišćena cesta Slatina – Golenić – Ivanbrijeg
21.04.2013.
Vladimir Domić i u novom mandatu predsjednik Udruge umirovljenika Slatina
21.04.2013.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD SLATINA

GRADONAČELNIK

KLASA: 311-02/13-01/01

URBROJ: 2189/02-04-03/1-13-3

Slatina,  17. travnja 2013. god.

Na temelju članka 21. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 109/95 – Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 8. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 1/03 i 8/09 ) i članka 16. Statuta Grada Slatine, broj 5/09 i 5/10), Gradonačelnik Grada Slatine objavljuje

OBAVIJEST
o namjeri davanja  koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine

 

1. Davatelj koncesije:

1.1. Naziv: Grad Slatina,

1.2. OIB: 68254459599

1.2. Adresa: Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

1.3. Telefonski broj: 033 551 357

1.4. Broj faksa: 033 551 143

1.5. Adresa e-pošte: gradska.uprava@slatina.hr
2. Predmet koncesije

Predmet koncesije je pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine, i to za dva dimnjačarka područja zasebno.
3. Priroda i opseg djelatnosti koncesije

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine, što podrazumijeva:

–          provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

–          obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,

–          čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

–          spaljivanje i vađenje čađi iz dimovodnih objekata,

–          poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

 

Čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje obavlja se u skladu s uvjetima i rokovima propisanim  Odluke o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 1/03 i 8/09 ).
4. Procijenjena vrijednost koncesije

Procijenjena vrijednost koncesije za razdoblje trajanja koncesije od 5 godina iznosi 20.000,00 kuna.

Odabrani koncesionar je dužan plaćati naknadu za koncesiju kao fiksni godišnji iznos od 4.000,00 kuna, u rokovima određenim Ugovorom o koncesiji.

 

5. Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije

Područje Grada Slatine podijeljeno je na dva dimnjačarska područja koja su utvrđena Odlukom o utvrđivanju područja za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine (Službeni glasnik Grada, broj 2/03):

–          dimnjačarsko područje ZAPAD, koje obuhvaća: dio naselja Slatina (lijevu stranu Ulice V. Nazora, desnu stranu Ulice A. Kovačića, Ulicu Vinogradsku s odvojcima, Ulicu Sunčana, Trg sv. Josipa, te sve ulice i trgove zapadno od linije koja je definirana Ulicom V. Nazora i A. Kovačića), te prigradska naselja: Bakić, Sladojevci, Sladojevački lug, Donji Meljani, Bistrica, Radosavci i Gornji Miholjac.

–          dimnjačarsko područje ISTOK, koje obuhvaća: dio naselja Slatina (desnu stranu Ulice V. Nazora, lijevu stranu Ulice A. Kovačića, e sve ulice i trgove istočno od linije koja je definirana Ulicom V. Nazora i A. Kovačića), ), te prigradska naselja: Kozice, Medinci, markovo, Novi Senkovac, Ivanbrijeg, Golenić i Lukavac.
6. Broj koncesija

Dvije (2) koncesije

 

7. Rok trajanja koncesije

Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 godina, a rok počinje teći od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

Prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara uredit će se ugovorom o koncesiji.
8. Rok za predaju ponuda

Rok za predaju ponuda je 60 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina,

uz  naznaku “ponuda za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova ZAPAD/ISTOK“, naznakom – „ne otvaraj” i adresom ponuditelja.

Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
9. Pravna i poslovna sposobnost financijska sposobnost, uvjeti stručne i tehničke sposobnosti koje moraju zadovoljavati ponuditelji te isprave  kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

9.1. Pravna i poslovna sposobnost

a) Izvornik ili ovjerena preslika isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (izvadak iz sudskog / obrtnog ili drugog registra),  ili odgovarajuću potvrdu kojom ponuditelj dokazuje postojanje odgovarajuće pravne sposobnosti i da je registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom koncesije,

Izvod ne smije biti stariji od 3 mjeseca od  dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

b) Potvrda ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije ili u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
c) Potvrda iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta ili jednakovrijedan dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 67. st. 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11),

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz ove točke c), nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz ove točke c), oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.

Potvrda ili izjava ne smije biti starija od 6 mjeseci računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanje koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
9.2. Financijska sposobnost

a) Izvornik ili ovjereni preslika potvrde Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela, kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

b) Dokaz o solventnosti (BON-2/SOL-2 ) ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija za glavni račun ponuditelja,  a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelji ne smiju biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci.

 

9.3. Uvjeti stručne i tehničke sposobnosti

a) Popis s podacima o stručnosti djelatnika (podaci o izobrazbi, radnom stažu i strukovnoj osposobljenosti) koji će sudjelovati u pružanju usluga.

Popis opreme kojom ponuditelj raspolaže.

b)  Izjava ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika da će vlastitim zaposlenicima i opremom izvršiti dimnjačarske poslove koji su predmet koncesije.

c)  Popis značajnih ugovora o uslugama koje su predmet koncesije izvršenih u posljednjih 5 godina s priloženim preslikama ugovora kao i s priložene dvije potvrde o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovorna strana (referentna lista obavljenih poslova) – nije potrebno u slučaju ako je ponuditelj tek započeo obavljati djelatnost. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima.
10. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan priložiti jamstvo u obliku bjanko zadužnice za ozbiljnost ponude na iznos od 1.000,00 kuna, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine147/10 i16/11).

Bjanko zadužnica se ne smije bušiti radi uvezivanja nego se stavlja u posebnu omotnicu koja se uvezuje i osigurava naljepnicom sa pečatom ili jamstvenikom. Broj stranice se piše na omotnicu u kojoj se nalazi bjanko zadužnica.

Ukoliko jamstvo nije dostavljeno– neotklonjiv je nedostatak ponude.

 

11. Jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji

Ponuditelj je dužan je prije sklapanja ili prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji priložiti jamstvo u obliku bjanko zadužnice na iznos od 20.000,00 kuna, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine147/10 i16/11), a radi osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

 

12. Način izrade, oblik, sadržaj ponude

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje.

Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati ni nadopunjavati.

Ponudbeni list se predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (prekrižiti pogrešan tekst, ne koristiti korektor ili druge načine brisanja), s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda se povezuje jamstvenikom, a mjesto vezanja jamstvenika ponuditelj će ovjeriti pečatom. U tako uvezanoj ponudi mora označiti svaku stranicu rednim brojem kroz ukupan broj stranica ponude ili obratno.

Ponuda mora biti uvezana na način koji onemogućava naknadno vađenje ili umetanje stranica.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne uvezuje se u cjelinu, već se ulaže u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom.

Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za pojedini predmet koncesije.

Ponuda obvezno sadrži:

–          popunjen i ovjeren ponudbeni list,

–          popunjenu i ovjerenu izjavu o prihvaćanju uvjeta obavljanja poslova

–          popunjen i ovjeren obrazac cjenika dimnjačarskih usluga,

–          isprave koje se traže kao dokazi sposobnosti ponuditelja,

–          jamstvo za ozbiljnost ponude,

–          nacrt ugovora o koncesiji,

–          druge izjava i dokazi iz Dokumentacije.

 

13. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda. Najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema kriterijima:

1. Povoljnost ponude,

2. Poslovni ugled ponuditelja,

3. Sposobnost za ostvarivanje koncesije.
14. Datum otpreme obavijesti

Ova obavijest poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH 17. travnja 2013. godine

 

15. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje, datum, vrijeme i mjesto dostave i javnog otvaranja ponuda

Dokumentacija za nadmetanje može se podići putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina do 17. lipnja 2013. godine do 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 17. lipnja 2013. godine u 10:00 sati u maloj vijećnici Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10 (I kat lijevo, soba broj 7).

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditeljima neotvorene.

 

16. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

17. Rok valjanosti ponuda je 90 dana od dana otvaranja.

 

18. Pouka o pravnom lijeku

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju može se izjaviti žalba u roku od 5 dana u pisanom obliku neposredno ili poštom Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb).
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalbeni postupak se provodi sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11).

 

Gradonačelnik: Ivan Roštaš, prof.

Skip to content