Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Slatine

Gradonačelnik Ostrošić uručio certifikate “Proizvod hrvatskog seljaka” poljoprivrednim proizvođačima
07.07.2017.
“Kino pod zvijezdama” i ove godine bogato sadržajima
11.07.2017.

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Slatine

Temeljem odredbi članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 152/08), članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, broj 23/17), članka 27. Statuta Turističke zajednice grada Slatine (Službeni glasnik Grada, broj 4/10) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Slatine od 5. srpnja 2017. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Slatine, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Slatine

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno,  puno radno vrijeme

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 152/08) i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, broj 23/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
 • da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;
 • da izradi prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik,
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu,
 • da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis, vlastoručno potpisan
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 • prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu vlastoručno potpisan u originalu,
 • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati, sukladno Zakonu,
 • dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da kandidatu/kinji pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje – original uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca.

Napomene:

 • na mjesto direktora/ice može biti primljena osoba koja mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 152/08) – čl. 21. st. 6.),
 • direktorom/icom može biti imenovana i osoba koja, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, broj 23/17), u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 152/08) – čl. 23. st. 1., 5. i 6.)
 • na radno mjesto direktora /ice ne može biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe koja je član turističke zajednice (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) – čl. 24. st. 1.,2.,4.)

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji uspješno zadovolje formalne uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua bit će objavljena na web stranici Grada Slatine, www.slatina.hr najkasnije 7 (sedam) dana prije intervjua.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, broj 82/08) – čl. 13.).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica grada Slatine, Turističko vijeće, Trg sv Josipa 10, 33520 Slatina s naznakom „Ne otvarati – natječaj za direktora/icu“. Natječaj će se objaviti u Glasu Slavonije, na mrežnim stranicama Grada Slatine: www.slatina.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/ . Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Glasu Slavonije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Slatine. 

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Slatine zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće

Turističke zajednice grada Slatine

 Predsjednik

Denis Ostrošić, prof., v.r.
 

Natječaj TZ

           

Skip to content