Natječaj za imenovanje pročelnika upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada Slatine

Rješenje o određivanju biračkih mjesta
18.04.2013.
Javno nadmetanje
18.04.2013.
Rješenje o određivanju biračkih mjesta
18.04.2013.
Javno nadmetanje
18.04.2013.

Natječaj za imenovanje pročelnika upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada Slatine

Na temelju članka 17. i članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08.) i članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada Slatine (Službeni glasnik Grada broj 6/09.), Gradonačelnik Grada Slatine raspisuje natječaj za imenovanje pročelnika upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada Slatine. Raspisuje se natječaj za imenovanje pročelnika upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada Slatine i to za:

Preuzmi PDF…

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIčKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA
GRADONAčELNIK

KLASA: 112-02/09-01/1
URBROJ: 2189/02-03-09-2
Slatina, 16. prosinca 2009.

Na temelju članka 17. i članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08.) i članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada Slatine (Službeni glasnik Grada broj 6/09.), Gradonačelnik Grada Slatine raspisuje

NATJEčAJ za imenovanje pročelnika upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada Slatine

Raspisuje se natječaj za imenovanje pročelnika upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada Slatine i to za:

1. Pročelnika Ureda Gradonačelnika,
2. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje prostorom,
3. Pročelnika Upravnog odjela za financije i računovodstvo,
4. Pročelnika Službe za gospodarstvo i razvoj.

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te slijedeće posebne uvjete:

1. Za pročelnika Ureda Gradonačelnika:
– VSS – VII/1 stupanj stručne spreme društvenog usmjerenja,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu,
– iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci.

2. Za pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje prostorom:
– VSS – VII/1 stupanj stručne spreme građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajuće usmjerenja,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu,
– iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci.

3. Za pročelnika Upravnog odjela za financije i računovodstvo:
– VSS – VII/1 stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu,
– iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci.

4. Za pročelnika Službe za gospodarstvo i razvoj:
– VSS – VII/1 stupanj stručne spreme ekonomskog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu,
– iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo u struci, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da navedeni ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

Za pročelnika ne može biti imenovana osoba ako postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju (u izvorniku ili ovjerenoj preslici):

– životopis,
– domovnicu,
– diplomu,
– uvjerenje ili svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu,
– presliku radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci,
– vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
– uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci),
– dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti pribavit će samo izabrani kandidati.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja.

Na web-stranici Grada Slatine: www.slatina.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju. Na navedenoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Slatine, Trg svetog Josipa 10, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Slatina, Ured Grada, Trg svetog Josipa 10, sa naznakom: „Za natječaj za imenovanje pročelnika ….“, u roku od osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon konačnosti rješenja o imenovanju, kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija priložena prijavi bit će vraćena poštom.

GRADONAčELNIK
Ivan Roštaš, prof.

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAćI RADNIH MJESTA ZA KOJE JE RASPISAN NATJEčAJ ZA IMENOVANJE PROčELNIKA UPRAVNIH ODJELA I SLUŽBI GRADSKE UPRAVE GRADA SLATINE

1. Pročelnik Ureda Gradonačelnika rukovodi radom i odgovoran je za izvršenje poslova Ureda Gradonačelnika kao posebne ustrojstvene jedinice koja obavlja poslove u funkciji stručne službe Gradskog vijeća i Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te pravne, opće i zajedničke poslove, normativno-pravne poslove u izradi općih i drugih akata gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Ured Gradonačelnika ima dva Odsjeka i to Tajništvo Grada i Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove.

Pročelnik Ureda Gradonačelnika obavlja naredbodavne i koordinativne poslove kako prema odsjecima Ureda Gradonačelnika, tako i prema ostalim upravnim odjelima i službama u smislu kontinuiranog praćenja rada, koordinacije i davanja uputa i tumačenja u provedbi Zakona, podzakonskih propisa i odluka i drugih općih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Mjerila za određivanje bruto plaće pročelnika Ureda Gradonačelnika su: koeficijent 5,0 koji se množi sa bruto osnovicom od 2.264,00 kuna, na koji iznos se dodaje 0,5% za svaku godinu minulog rada.

2. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenjem prostorom rukovodi radom i odgovoran je za izvršenje poslova Upravnog odjela za gospodarenje prostorom kao posebne ustrojstvene jedinice Gradske uprave, a koja ima tri odsjeka i to: Odsjek za komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Odsjek za imovinsko-pravne poslove i javnu nabavu.

Upravni odjel obavlja poslove u svezi sa provedbom Zakona o komunalnom gospodarstvu i svim odlukama Gradskog vijeća koje su donesene u svezi sa tim Zakonom, obavlja poslove u svezi sa prostornim planiranjem, urbanizmom, graditeljstvom, upravljanjem zemljištem i zaštitom okoliša, radi poslove pripreme izgradnje komunalne infrastrukture, provodi natječaje za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, obavlja poslove upravljanja imovinom Grada i sve druge poslove određene Odlukom o ustrojstvu upravnih odjela i službi Gradske uprave i Pravilnikom o unutarnjem redu.

Mjerila za određivanje bruto plaće pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje prostora su: koeficijent 4,6 koji se množi sa bruto osnovicom od 2.264,00 kuna, na koji iznos se dodaje 0,5% za svaku godinu minulog rada.

3. Pročelnik Upravnog odjela za financije i računovodstvo rukovodi radom i odgovoran je za izvršenje poslova Upravnog odjela za financije i računovodstvo kao posebne ustrojstvene jedinice Gradske uprave a koja ima dva odsjeka i to: Odsjek za pripremu, planiranje, praćenje i analizu Proračuna i Odsjek za računovodstvo i knjigovodstvo.

Upravni odjel za financije i računovodstvo obavlja stručne, upravne i administrativne poslove u provedbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakona o Proračunu, Zakona o računovodstvu i drugih zakonskih i podzakonskih propisa, provodi i izvršava Odluku o gradskim porezima na području Grada Slatine, obavlja poslove pripreme, planiranja, praćenja i analize Proračuna, izrađuje nacrt Proračuna Grada Slatine kao i njegove izmjene i dopune, te obavlja sve druge financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove u skladu sa Odlukom o ustrojstvu upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada Slatine i Pravilnikom o unutarnjem redu.

Mjerila za određivanje bruto plaće pročelnika Upravnog odjela za financije i računovodstvo su: koeficijent 4,6 koji se množi sa bruto osnovicom od 2.264,00 kuna, na koji iznos se dodaje 0,5% za svaku godinu minulog rada.

4. Pročelnik Službe za gospodarstvo i razvoj rukovodi radom i odgovoran je za izvršenje poslova Službe za gospodarstvo i razvoj kao posebne ustrojstvene jedinice Gradske uprave.

Služba za gospodarstvo i razvoj obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz razvitak i poticanje gospodarstva na području Grada Slatine, izrađuje prijedloge odluka i drugih akata vezanih uz gospodarstvo, obrtništvo i poduzetništvo na području Grada, sudjeluje u izradi elaborata u pogledu rješavanja određenih problema u gospodarstvu sa drugim institucijama, kontinuirano pomaže poduzetnicima u pogledu informiranja o načinu i mogućnostima realizacije poduzetničkih namjera, izvora financiranja, pronalaženja novih tržišta, pomaže u izradi malih poduzetničkih projekata, aktivno sudjeluje u razvoju strateških programa poticanja gospodarstva, realizira i sudjeluje u organizaciji sajmova, tribina, seminara i drugih načina poticanja gospodarstva i poduzetništva, izrađuje prijave za natječaje i druge nominacije prema domaćim i inozemnim fondovima, ministarstvima i drugim institucijama i obavlja sve druge poslove određene Odlukom o ustrojstvu upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada Slatine i Pravilnikom o unutarnjem redu.

Mjerila za određivanje bruto plaće pročelnika Službe za gospodarstvo i razvoj su: koeficijent 4,6 koji se množi sa bruto osnovicom od 2.264,00 kuna, na koji iznos se dodaje 0,5% za svaku godinu minulog rada.

Skip to content