Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Stublovačkoj

Obavijest o objavi natječaja
18.04.2013.
Javno nadmetanje za prodaju garaže u Kolodvorskoj ulici u Slatini
18.04.2013.
Obavijest o objavi natječaja
18.04.2013.
Javno nadmetanje za prodaju garaže u Kolodvorskoj ulici u Slatini
18.04.2013.

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Stublovačkoj

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na osnovi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj:  91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09), članaka:  4. i 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 6/09 ), te Odluke Gradonačelnika Grada Slatine, KLASA:940-01/11-01/21, URBROJ:2189/02-02-11-1, od 22. srpnja 2011. godine, o g l a š a v a

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na osnovi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj:  91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09), članaka:  4. i 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 6/09 ), te Odluke Gradonačelnika Grada Slatine, KLASA:940-01/11-01/21, URBROJ:2189/02-02-11-1, od 22. srpnja 2011. godine, o g l a š a v a

 

 JAVNO NADMETANJE

za prodaju građevinske čestice

 u Stublovačkoj ulici, u Slatini, k. č. br. 7261/5, k. o. P. Slatina,

 prikupljanjem pisanih ponuda

 

 

I.

 

            Prodaje se građevinska čestica u Stublovačkoj ulici, u Slatini, k .č. broj 7261/5, k. o. P. Slatina, površine 4 ha 17a 06 m2, upisana u z.k.ul. broj 7261/5, k.o. P. Slatina, u vlasništvo Grada Slatine, i to putem javnog nadmetanja prikupljanjem pisanih ponuda.

 

            Zemljište se prodaje u poslovne svrhe, s obvezom realizacije poslovnog projekta (izgradnja i stavljanje u funkciju) u roku od 3,5 godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora i stalnog zaposlenja najmanje 100 osoba u sklopu projekta u navedenom roku.

 

Zemljište se kupuju prema sistemu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

 

II.

Početna cijena za prodaju predmetne nekretnine iznosi 41.706,00 kn (slovima: četrdesetjednatisućasedamstotinašestkuna).

 

III.

            Pisane ponude mogu se predati zaključno do 4. kolovoza 2011. godine, do 12,30 sati, i to neposrednom predajom u Pisarnici Grada Slatine (Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, II. kat, soba br. 1), ili putem pošte pod uvjetom da ponuda stigne u naznačenom roku i vremenu u Pisarnicu, bez obzira na datum otpreme.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom «Ponuda za kupnju k. č. broj 7261/5, k.o. P. Slatina – otvara Povjerenstvo»,

 

 

IV.

            Pisana ponuda za kupnju predmetne nekretnine treba sadržavati:

–          podatke o ponuditelju: naziv ponuditelja (za pravne osobe ili obrte priložiti dokaz o registraciji odnosno obrtnicu), adresu, OIB, ime odgovorne osobe ponuditelja,

–          dokaz o plaćenom pologu (jamčevini) u iznosu 10% od početne cijene,

–          ponudbenu cijenu,

–          skraćeni investicijski program: naziv investicije, opis poslovnog programa, vrijednost investicije (ulaganja u građevinske objekte i opremu), visinu obrtnih sredstava, projekciju prihoda i rashoda za 10 godina rada, te eventualne druge specifičnosti projekta,

–          ovjerenu izjavu o izvorima financiranja projekta,

–          dosadašnje iskustvo u realizaciji sličnih projekata u istoj skupini djelatnosti (opis dosadašnje djelatnosti i bilance za zadnje 3 poslovne godine),

–          Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga, ne stariju od 30 dana od dana objave ovoga oglasa,

–          Potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slatine o podmirenim svim obvezama prema gradu Slatini, 

–          ovjerenu izjavu da gospodarski subjekt i osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, ili fizička osoba koja se javlja na natječaj, nije pravomoćno osuđena za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela: udruživanje za počinjenje kaznenih dijela, primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

–          ovjerenu izjavu investitora da neće prodati predmetnu nekretninu drugoj osobi koja ne može jamčiti nastavak realizacije poslovnog programa,

–          ovjerenu izjavu o prihvaćanju uvjeta glede roka izgradnje poslovne građevine i stavljanja u funkciju, te zapošljavanja najmanje 100 djelatnika u stalni radni odnos u sklopu predmetnog projekta,

–          ovjerenu izjavu o prihvaćanju davanja osobne zadužnice prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora, na iznos od 600.000,00 kn, kao element osiguranja realizacije ukupnog projekta.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.  

 

 

V.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja dobije najveći broj bodova, a na temelju sljedećeg bodovanja:

  1. 1.    Ponudbena cijena:

a)      početna cijena ……………………………………………. 10 bodova

b)       povećanje cijene za svakih 10% donosi po 1 dodatni bod

  1. 1.    Vrijednost investicije:

a)      od 2-4 mil. eura ……………………………………………. 5 bodova

b)      od 4- 6 mil. eura …………………………………………… 7 bodova

c)      preko 6 mil. eura ………………………………………….. 10 bodova

  1. 1.    Broj stalno zaposlenih

a)      100 zaposlenih ………………………………………………………….. 10 bodova

b)      za svakih dodatnih 10 zaposlenih dodaje se po 2 boda

  1. 1.      Dosadašnje iskustvo u realizaciji sličnih  projekata ……………………..…. 5 bodova
  2. 2.     Ocjena sveukupne kvalitete projekta ……………………………………… 1 do 5 bodova

 

 

VI.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 4. kolovoza 2011. godine, s početkom u  13,00 sati, u dvorani za sjednice u Gradskoj upravi Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 7.

 Povjerenstvo  za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnih prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Slatine javno će otvoriti ponude pristigle u utvrđenom roku, te javno pročitati ponudbenu cijenu, te naziv i vrijednost investicijskog program svakoga ponuditelja.

Otvaranju mogu prisustvovati ponuditelji osobno (fizičke osobe), zakonski           zastupnici (za pravne osobe) ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, što će se ustvrditi zapisnički.

 

 VII.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude bit će dostavljena svim ponuditeljima u pisanom obliku u roku od 8 dana od otvaranja ponuda.

S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji u roku 8 dana od

dana dostave odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Grad  Slatina  zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, bez ikakve

financijske obveze prema ponuditeljima te bez obveze da ponuditelje upozna s razlozima neprihvaćanja ponuda.

 

 

    VIII.

             Uplata jamčevine (pologa), u korist Proračuna Grada Slatine,  obavlja se na  blagajni Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, soba br. 2, ili na žiro-račun kod Slatinske banke d.d. Slatina, broj: 2412009-1839500001, s pozivom na broj:  21  7757 – OIB, u razdoblju od objave javnog nadmetanja do zaključno s  4. kolovoza 2011. godine, do 12,30 sati.

 

 

IX.

Osobama koje ne uspiju u javnom nadmetanju povrat jamčevine obavit će se u roku   8 dana nakon provedbe nadmetanja, na njihov tekući odnosno žiro-račun, na broj za povrat koji prilaže uz dokaz o uplati jamčevine.

Osobi koja uspije u javnome nadmetanju uplaćena jamčevina uračunava se u ukupno postignutu cijenu. Preostali iznos kupac je obvezan uplatiti u roku od 8 dana računajući od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine, na broj žiro-računa Grada Slatine naveden u točki VIII. ovoga oglasa.

            Ako osoba  koja uspije u javnome nadmetanju  u roku  15 dana od dana zaključenja nadmetanja, odnosno dobivanja odluke o odabiru, ne pristupi potpisu ugovora o kupoprodaji, smatrat će se da je odustala od kupovine te u tome slučaju nema pravo na povrat jamčevine (pologa).

 

X.

            Troškove prijenosa vlasništva, kao i ostale obveze na kupljenoj nekretnini, plaća kupac.

            Svi ostali detalji kupoprodaje i uzajamnih obveza  riješit će se Ugovorom o kupoprodaji.

 

XI.

            Za sva dodatna objašnjenja u svezi s javnim nadmetanjem   zainteresirane osobe mogu se obratiti u Gradsku upravu Slatina, Trg svetog Josipa 10, II. kat, soba broj 22-25, ili na telefon 033/551-357, u razdoblju od objave ovoga oglasa do roka za predaju ponuda.  

 

KLASA:    940-01/11-01/21

URBROJ: 2189/02-04/1-11-2

Slatina, 26.  srpnja 2011. god.

                       

 

 

DOSTAVITI:

 

1. Oglasna ploča Gradske uprave Slatina, ovdje,

2. Gradskom radiju Slatina, Slatina, Braće Radić 13c,

3. Internetska stranica Grada Slatine,

4. Povjerenstvu za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnih prostora i drugih

    nekretnina u vlasništvu Grada Slatine,

5. Upravnom odjelu za financije i računovodstvo, ovdje,

6. Uredu gradonačelnika, ovdje,

7. Službi za gospodarstvo Grada Slatine, ovdje,

8. Evidenciji akata UO za prostorno uređenje, ovdje,

9. Pismohrani, ovdje.

Preuzmi PDF…

Skip to content