Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH

16.08.2018.
Slatinska Knjižnica poprima zadnje konture uređenjem novog proširenog interijera
17.08.2018.
16.08.2018.
Slatinska Knjižnica poprima zadnje konture uređenjem novog proširenog interijera
17.08.2018.

Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH

JAVNI POZIV


Na temelju Odluke ministra graditeljstva i prostornoga uređenja o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj, KLASA: 371-05/18-02/19, URBROJ: 531-01-18-1 od 27. srpnja 2018. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
OBJAVLJUJE
 
 JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava
na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske

1.8.2018. – Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj, da se odazovu ovom pozivu te dostave potrebne podatke u svrhu utvrđivanja stvarnih potreba za stambenim zbrinjavanjem i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali te najmoprimci sa ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine”, broj 132/17) razvrstane u skupine od 1. do 3.

Prihvatljivi zahtjevi su zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem za stanovnike obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada u svrhu:

1. obnove obiteljskih kuća i stambenih zgrada koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  – zgrade na kojima je konstatirano oštećenje uslijed klizanja tla od strane nadležne, u tu svrhu
    formirane stručne komisije, a čiji je popravak moguć i isplativ
  – zgrade koje se nalaze na zemljištu koje je stabilizirano
  – zgrade koji se prema odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ br.153/13 i 20/17) smatraju    
    postojećima i zgrade za koje je u propisanom roku podnesen zahtjev za ozakonjenje prema posebnom
    zakonu,
  – zgrade u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno
    boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali.

2. darovanja vlasniku druge useljive zgrade, odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske:

  – ako je zgrada uništena,
  – ako popravak zgrade nije moguć ili isplativ ili
  – ako se oštećena zgrada nalazi na zemljištu koje nije stabilizirano, u skladu s raspoloživim stambenim
    fondom kojim raspolaže Republika Hrvatska

3. darovanja vlasniku druge zgrade, odnosno stana koju Republika Hrvatska u ovu svrhu kupi ili izgradi:

  – ako je zgrada uništena,
  – ako popravak zgrade nije moguć ili isplativ ili
  – ako se oštećena obiteljska kuća i/ili druga stambena zgrada nalazi na zemljištu koje nije stabilizirano,
    samo ako nije moguće zbrinjavanje prema točki 2.

4. pronalaženje druge zgrade, odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske ili druge osobe, za čije    
    korištenje se može sklopiti ugovor o najmu.

Prihvatljive aktivnosti su:

–          uklanjanje ostataka porušenih zgrada

–          izrada projektne i druge tehničke dokumentacije

–          pribavljanje potrebnih dozvola

–          izvođenje radova

–          nabava opreme i opremanje zgrade

–          nabava ili kupnja postojeće obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana

–          izgradnja nove ili zamjenske obiteljske kuće ili stambene zgrade

–          ugovaranje najma obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: do završetka postupka uklanjanja posljedica štete na zgradi nastale klizanjem terena.

Postupak podnošenja zahtjeva: podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za stambenim zbrinjavanjem na Obrascu prijave, u jedinici lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) na čijem se području zgrada nalazi. Ovlaštena osoba u JLS će nakon pregleda kompletnosti Zahtjeva iste uz popratni dopis i izjavu o kompletnosti dokumentacije proslijediti u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (dalje u tekstu: Ministarstvo).

Obrazac prijave dostupan je u JLS-u i na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva www.mgipu.hr .

Obrazac prijave treba biti cjelovito popunjen, potpisan od strane stanovnika obiteljskih kuća i stambenih zgrada koji su imali prijavljeno prebivalište, boravište ili su u njima stanovali u trenutku pojave oštećenja, a koji su vlasnici ili su u tim obiteljskim kućama ili stambenim zgradama stanovali temeljem ugovora o najmu uz priložene odgovarajuće dokumente:

–          preslika vlasničkog lista

–          potvrda Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu/boravištu izdanu od nadležnog tijela ili potvrda o stanovanju ovjerena potpisom i pečatom čelnika JLS

–          preslika zapisnika o utvrđenoj šteti kao posljedici klizanja tla

–          informacija da li je predmetno zemljište stabilizirano

–          preslika građevinske dozvole ili drugog akta kojim je odobrena gradnja ili predanog zahtjeva za ozakonjenje

–          ovjerena preslika ugovora o najmu (za najmoprimce koji su stanovali u oštećenoj ili porušenoj obiteljskoj kući ili stambenoj zgradi u trenutku pojave oštećenja klizanjem tla)

Rok za podnošenje zahtjeva je 45 dana od objave poziva.

Listu izdanih Odluka za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla, Ministarstvo će objaviti na službenoj mrežnoj stranici www.mgipu.hr. Za dodatne informacije možete se obratiti upitom na e-adresu: kapitalne.pomoci@mgipu.hr 

Obrazac_za_prijavu

Javni poziv

Skip to content