EKO PARK SLATINA
19/04/2013
Izborna lista za izbor članica/članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš
21/04/2013

DETALJNI PLAN UREÐENJA KUĆANICA – MEDINCI

DOKUMENT PREUZMITE U .PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:

Nositelj izrade:

GRAD SLATINA
Koordinator: VESNA KLEMENT, dipl.ing.građ.
Stručni izrađivač: ARHIS d.o.o. SLATINA
Direktor: SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.
Broj plana: 10/13-DPU
Odgovorni voditelj: SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.
Stručni tim: SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.

ŽELJKO LOVREKOVIĆ, dipl.ing.građ.

MIROSLAV KOLESARIĆ, dipl.ing.stroj

MIROSLAV BOBANAC, dipl.ing.el.

Skip to content