GRADSKO VIJEĆE

Djelokrug rada Gradskog vijeća

U okvirima svoga djelokruga Gradsko vijeće:

 1. donosi Statut Grada Slatine,
 2. donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Slatine,
 3. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Slatine,
 4. donosi Proračun Grada, Odluku o izvršenju Proračuna i Izvještaj o izvršenju proračuna, te Odluku o privremenom financiranju,
 5. donosi programe izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i programe javnih potreba u područjima kulture, socijalne skrbi, športa i drugih društvenih djelatnosti,
 6. donosi programe i planove iz područja urbanizma i prostornog uređenja, te druge planove i programe u skladu sa Zakonom,
 7. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna,
 8. uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,
 9. donosi Odluku o promjeni granice Grada Slatine,
 10. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 11. osniva radna tijela Gradskog vijeća te izabire ili imenuje, odnosno razrješava njegove članove,
 12. bira, imenuje i razrješava druge osobe ako je to određeno Zakonom, drugim propisima ili ovim Statutom,
 13. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Slatinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa Zakonom,
 14. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko Zakonom ili Odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 15. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 16. odlučuje o davanju koncesija,
 17. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako Zakonom, ovim Statutom, odnosno Odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
 18. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Zakonom,
 19. raspisuje lokalni referendum,
 20. odlučuje o značajnijim pokroviteljstvima,
 21. obavlja i druge poslove koji su mu Zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.