EU PROJEKTI GRADA SLATINE

Smart City Slatina

Opis projekta:

Projekt digitalne transformacije Grada Slatine obuhvaća sljedeća područja intervencija: IKT rješenja, digitalizacija, e-usluge, aplikacije za javne usluge i/ili poslovanje javnopravnih tijela; pametni gradovi – korištenje digitalnih i komunikacijskih tehnologija kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga.  Javne usluge i poslovni procesi koji su predmet projektnog prijedloga odnose se na približavanje usluga i poslovnih procesa građanima. Pod uslugama za građene smatraju se pregled administrativnih postupaka i načina interakcije s Gradskom upravom koje građani mogu djelomično ili u potpunosti obaviti digitalnim putem. Javne usluge i poslovni procesi koje Grad Slatina planira digitalizirati su mogućnost predaje digitalnih obrazaca, sudjelovanje u kreiranju proračuna putem aplikacije, uvid u registar gradske imovine, ishođenje financijskih kartica s pregledom obaveza, praćenje predmeta u stvarnom vremenu.

Cilj projekta:

Izraditi projektno – tehničku dokumentaciju za projekt digitalne transformacije Grad Slatine „Smart City Slatina“ kako bi se moglo krenuti u fizičku implementaciju projekta odnosno u projekt digitalne transformacije Grada Slatine „Smart City Slatina“

Cilj projekta digitalne transformacije Grada Slatine „Smart City Slatina“ je uspostaviti tehničko – tehnološku infrastrukturu i softvere u cilju unaprjeđenje procesa i usluga koje Grad Slatina pruža ciljnim skupinama (građanima, poduzetnicima, posjetiteljima) kao korisnicima gradskih i ostalih usluga koje pružaju ustanove i tvrtke unutar odgovornosti Grada te tako unaprijediti kvalitetu življenja kao i poduzetničku i turističku klimu u Gradu Slatini.  

Ciljna skupina:

Zaposlenici Grad Slatine i 12 ustanova i tvrtki povezanih sa Gradom Slatinom i njihovi zaposlenici. Krajnji korisnici projekta su građani Grad Slatine, poduzetnici i posjetitelji.  

Vrijednost projekta: 78.837,35 € intenzitet potpore iznosi 89,99% (70.953,61 €) 

Razdoblje provedbe projekta: 1.5.2023. – 31.5.2025.