Otvoreno javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 2 Slatina u 2017. godini

Gradonačelniku Ivanu Roštašu uručena brončana plaketa
23/01/2017
Natječaj za stipendije Grada Slatine 2016/2017
23/01/2017

Otvoreno javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 2 Slatina u 2017. godini

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na temelju članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 6/09, 6/12 i 6/14), Odluke Gradskog vijeća Grada Slatine, KLASA: 940-02/16-01/5, URBROJ: 2189/02-03-01/01-16-1, od 15. lipnja 2016., te Odluke gradonačelnika Grada Slatine, KLASA: 940-02/16-01/5, URBROJ: 2189/02-04-03/05-17-6 od 19. siječnja 2017.,  o g l a š a v a

Javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u PZ Turbina 2 u 2017.

Skip to content