Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar“, Slatina

PROJEKT AGLOMERACIJA SLATINA – Najsveobuhvatniji i najvrjedniji projekt na području grada
27.03.2020.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za donošenje Urbanističkog plana uređenja „Centar“ Slatina
30.03.2020.
PROJEKT AGLOMERACIJA SLATINA – Najsveobuhvatniji i najvrjedniji projekt na području grada
27.03.2020.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za donošenje Urbanističkog plana uređenja „Centar“ Slatina
30.03.2020.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar“, Slatina

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17), članka 25. Statuta Grada Slatine („Službeni glasnik“, br. 5/09, 5/10, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 3/18) i mišljenja Upravnog odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i upravno-pravne poslove Virovitičko-podravske županije KLASA: 351-02/19-02/10, URBROJ: 2189/1-08/4-20-8 od 16. ožujka 2020. godine, nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Slatine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar“, Slatina.

Skip to content