Objavljeni natječaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata

Odobreno 13.215.000,00 kuna kreditnih linija poduzetnicima s područja Virovitičko-podravske županije
09.05.2013.
Raspisan natječaj za izgradnju magistralnog cjevovoda Medinci – Moslavina Podravska
09.05.2013.
Odobreno 13.215.000,00 kuna kreditnih linija poduzetnicima s područja Virovitičko-podravske županije
09.05.2013.
Raspisan natječaj za izgradnju magistralnog cjevovoda Medinci – Moslavina Podravska
09.05.2013.

Objavljeni natječaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je natječaje za korištenje sredstava Fonda za programe i projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te za programe i projekte koje provode nevladine udruge. Natječaji su objavljeni u Narodnim novinama, dnevnim listovima i web stranici Fonda. Na natječaj zaštite okoliša mogu se kandidirati projekti koji imaju za cilj očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača, uporabu otpada i iskorištavanje njegovih vrijednih svojstava, poticanje čistije proizvodnje, smanjenje emisija štetnih plinova u okoliš, poticanje održivog razvoja ruralnog prostora, zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti te poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i programa.

Projekti koji imaju za cilj provedbu nacionalnih energetskih programa u javnom i gospodarskom sektoru, provedbu energetskih pregleda u sektoru industrije i uslužnom sektoru, korištenje obnovljivih izvora energije, održivu gradnja, čistiji transport, izradu obrazovnih, istraživačkih i razvojnih energetskih studija mogu biti predmet natječaja u području energetske učinkovitosti. Sredstva Fonda dodjeljivat će se putem beskamatnih zajmova, subvencija, financijske pomoći i donacija. Fond će zajmove dodjeljivati do iznosa od 1.400.000,00 kuna na rok od 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine, te subvencionirati kamatu do 2 posto ugovorene kamate, ali ne više od 800.000,00 kuna po projektu, dok će financijske pomoći iznositi do 1.400.000,00 kuna po projektu. Za izradu obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti dodjeljivat će se donacije do iznosa od 160.000,00 kuna po studiji, a za provedbu energetskih pregleda subvencije i financijske pomoći iznosit će do 80.000,00 kuna po projektu (pregledu). Zajmove, subvencije i donacije mogu dobiti trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici, zadruge hrvatskih branitelja, javne ustanove (npr. škole, bolnice, vrtići i dr.) te druge pravne osobe, dok financijske pomoći Fond u pravilu dodjeljuje jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave. Po prvi put ove godine Fond je raspisao i natječaj radi financiranja projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Prednost u odobravanju financijskih sredstava imat će projekti udruga hrvatskih branitelja, udruga koje kao korisnike imaju djecu i mlade, one koje sufinanciraju tijela državne uprave, lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili u kojima sudjeluje više udruga od kojih jedna mora biti nositelj projekta. Uz dostavu tražene dokumentacije koja je propisana u sva tri natječaja kriteriji za ocjenjivanje ponude i određivanja prednosti pri dodjeli sredstava Fonda bit će pripremljenost projekta, stupanj povoljnog utjecaja na zaštitu okoliša i poticanje energetske učinkovitosti, kvaliteta ponuđenog tehničko-tehnološkog rješenja, stupanj ugroženosti okoliša te financijska sposobnost korisnika na ulaganja i povrat sredstava. Ponude se dostavljaju u roku od 60 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, 10000 Zagreb, a upute i obrasci za prijavu projekt mogu se pronaći na službenoj Internet stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www. fzoeu.hr. Istodobno se potrebne informacije u vezi navedenih natječaja mogu dobiti u VIDRA-i Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije odnosno na službenoj Internet stranici iste – www.ravidra.hr. www.fzoeu.hr)

Skip to content