Obavijest udrugama s područja Grada Slatine

Započelo predavanje za korisnike mjera Ruralnog razvoja
28.01.2015.
Nastavnici IOŠ Slatina posjetili Frankfurt
29.01.2015.

Obavijest udrugama s područja Grada Slatine

Obavještavamo sve udruge građana s područja Grada Slatine da je 1. listopada 2014. godine stupio na snagu novi Zakon o udrugama (NN 74/14.), te da će 1. siječnja 2015. godine stupiti na snagu Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.). Mole se sve udruge da prouče navedene zakone te da posebno obrate pozornost na odredbe koje se tiču registracije udruga (kako Registar udruga tako i Registar neprofitnih organizaciji), vođenja popisa članova udruga, podnošenja izvješća o utrošenim sredstvima, vođenju knjigovodstva, te prekršajnim odredbama za osobe ovlaštene za zastupanje ukoliko se ne pridržavaju odredbi navedenih zakona.

Iz Zakona o udruga izdvajamo slijedeće:

USKLAĐIVANJE STATUTA SA NOVIM ZAKONOM
– Udruge su dužne uskladiti Statute sa Zakonom u roku od godine dana od njegova stupanja na snagu i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu (najkasnije do 1.10.2015. godine) –članak 55.
– Za udruge koje ne usklade svoje statute nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge iz članka 48. Zakona te uvjeti za pokretanje postupka likvidacije udruge.

ČLANSTVO (članak 12. Zakona)
– Udruga je dužna voditi popis svojih članova.
– Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
– Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj udruga ako ne vodi popis članova udruge ili ga ne vodi na način propisan Zakonom (članak 12. stavci 2., 3., 4. i 5.)

OBVEZE I ODGOVORNOSTI UDRUGA FINANCIRANIH IZ JAVNIH IZVORA (članak 34.)
– Udruga koja provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava davatelja sredstava, a putem mrežne stranice ili na drugi odgovarajući način obavještava i širu javnost.

Iz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija izdvajamo slijedeće:

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA (članak 6.)
– Udruge koje ostvaruju sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave dužne su istoj na njezin zahtjev dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.
– Jedinice lokalne samouprave imaju pravo vršiti kontrole na licu mjesta o utrošku sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

KOJE KNJIGOVODSTVO ĆE SE MORATI VODITI (ČLANAK 9.)
– Neprofitna organizacija vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije.
– Iznimno, zakonski zastupnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je:
– vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i
– godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje.
– Neprofitna organizacija prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo.

REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (članak 34.)
– Registar neprofitnih organizacija vodi Ministarstvo financija.

Neprofitna organizacija obvezna je upisati se u Registar neprofitnih organizacija.

Neprofitna organizacija upisuje se u Registar neprofitnih organizacija na temelju prijave dostavljene Ministarstvu financija najkasnije 60 dana od upisa u matični registar.

Upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet je za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora.

Neprofitna organizacija osnovana prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija, dužna je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu (do 01. travnja 2014.) ovoga Zakona dostaviti Ministarstvu financija prijavu za upis u Registar neprofitnih organizacija. (članak 46.) (slatina.hr)

Skip to content