Javni natječaj za sufinanciranje “Programa energetske učinkovitosti obiteljskih kuća”

Proslavljen naslov prvaka Josipa Grahovca
15.09.2014.
Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2014
15.09.2014.

Javni natječaj za sufinanciranje “Programa energetske učinkovitosti obiteljskih kuća”

Grad Slatina poziva sve zainteresirane vlasnike za korištenje poticajnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća s područja Grada Slatine da se jave na Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Virovitičko-podravskoj županiji u 2014. godini. Tekst natječaja, pravilnik i prijavni obrazac objavljeni su na županijskoj web-stranici, u rubrici Natječaji i objave, a dodatne informacije mogu se dobiti na sljedećim telefonskim brojevima i e-mail adresama: 033/638-137, sasa.kolaric@vpz.hr, 033/638-130, tajana.bukovsak@vpz.hr i 033/638-265, ivana.filipovic@ravidra.hr.

Ovim natječajem obuhvaćene su sljedeće mjere energetske učinkovitosti:
a) zamjena postojeće stolarije ugradnjom nove vanjske stolarije;
b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljskih kuća;
c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova;
d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline; te
e) energetski pregled i energetski certifikat obiteljske kuće za koju se provode mjere energetske učinkovitosti.

Sufinancira se do 82,5% prihvatljivih troškova odnosno najviše do 61.875,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući. Od toga, Fond dodjeljuje do 80% opravdanih troškova, ali ne više od 60.000,00 kuna, a Virovitičko-podravska županija dodjeljuje dodatnih 2,5% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 1.875,00 kuna. Preostala sredstva osigurava vlasnik kuće – korisnik sredstava pomoći.

Podnositelji prijava na ovaj Natječaj moraju priložiti:
– potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac;
– presliku osobne iskaznice za prijavitelja i za sve članove kućanstva ili uvjerenje o prebivalištu za sve članove  kućanstva,
– vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu kuće, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
– izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su
suglasni s provedbom prijavljenog Projekta i da će sve troškove realizacije Projekta prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje Projekta snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora,
– dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o gradnji (N.N. RH br.153/13) (presliku uporabne dozvole ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. g., a za objekte za koje do 1. listopada 2007. g. nije izdana građevinska dozvola, Rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta, ili drugi akt kojim se dopušta gradnja),
– projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/
dobavljača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima Natječaja), tj.
predračun sa specifikacijom svih radova i materijala, te ponudu za izradu energetskog
pregleda i energetskog certifikata nakon provođenja projekta,
– za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, isključivo preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom i adresom ponuditelja, na adresu:
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Trg Ljudevita Patačića 1
33000 Virovitica
uz naznaku: „Program EnU obiteljskih kuća – ne otvarati“

Natječaj je objavljen 28. kolovoza ove godine, a rok za prijavu je 45 dana računajući od dana objave natječaja.

Više o uvjetima natječaja

Skip to content