DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

dom_zdravljaDom zdravlja Virovitičko-podravske županije ima sjedište u Virovitici, Ljudevita Gaja 21, a osnivač Doma zdravlja je Virovitičko-podravska županija. Pri Domu zdravlja, osim Ispostava u Pitomači, Virovitici i Orahovici, djeluje i Ispostava u Slatini na adresi Trg bana J. Jelačića 33 u okviru tri objekta ukupne površine 4.500 m². Osim ovih objekata, u okviru Doma zdravlja, djeluju i četiri objekta privatnih liječnika; dvije stomatološke ordinacije te dvije ordinacije obiteljskih liječnika. Također djeluje i privatna poliklinika.
U okviru Doma zdravlja djeluje i medicinsko biokemijski laboratorij i RTG kabinet.
Broj zdravstvenih djelatnika je sljedeći: 14 liječnika primarne zdravstvene zaštite, 4 liječnika specijalista, 4 liječnika specijalista koji dolaze četiri puta mjesečno. Ima 6 stomatologa, 3 više medicinske sestre i 30 srednjih medicinskih sestara.
U okviru Doma zdravlja za područje grada Slatine ugovorena su kao hitna medicinska pomoć dva dežurstva, ali u stvarnosti djeluje prava hitna s pet timova.
Na području grada Slatine ima 14.700 osiguranika.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO «SVETI ROK»  VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Zavod je osnovan Odlukom Županijskog poglavarstva Virovitičko – podravske županije 28. listopada 1994.godine. Osnivač Zavoda je Virovitičko- podravska županija, a prava i dužnosti obavlja Poglavarstvo Virovitičko-podravske županije. Zavod zastupa i predstavlja ravnatelj, a Zavodom upravlja Upravno vijeće koje broji 5 članova.
Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u Zavodu postoje sljedeće organizacijske cjeline:

1. Djelatnost za socijalnu medicinu s Centrom za prevenciju i suzbijanje ovisnosti
2. Djelatnost za epidemiologiju i DDD
3. Djelatnost za mikrobiologiju
4. Djelatnost za zdravstvenu ekologiju
5. Djelatnost za školsku medicinu
6. Administrativno-tehnička djelatnost.

Pri Zavodu, osim Ispostava u Pitomači i Orahovici, djeluje i Ispostava u Slatini na adresi Trg bana J. Jelačića 33. U Ispostavi u Slatini postoje sljedeće organizacijske cjeline: Djelatnost za socijalnu medicinu s Centrom za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, djelatnost za epidemiologiju i DDD te djelatnost za školsku disciplinu, a ima 6 stalno zaposlenih djelatnika i 4 vanjska suradnika.

CENTAR ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE OVISNOSTI

radionicaCentar za prevenciju i suzbijanje ovisnosti osnovao je Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” na prijedlog županijskog Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti, a uz prethodnu suglasnost i odobrenje Upravnog vijeća Zavoda. Centar je započeo s radom u mjesecu travnju 2000. godine u Virovitici, a potom u listopadu iste godine i u Slatini.
Centar je nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga iz 2003. godine Odlukom Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo od 14. studenoga 2003. godine postao sastavni dio Zavoda u okviru Djelatnosti za socijalnu medicinu.
Centar svoju djelatnost obavlja u prostorijama Zavoda. Za sada se rad provodi u vidu dežurstava stručnih i educiranih osoba (liječnika, psihologa i pedagoga) u određenim terminima, kada je moguće doći po informaciju i pomoć za nekog poznatog, ili pak nazvati telefonom i na taj način potražiti savjet. U Centru u Slatini rade četiri stručne osobe.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLATINA

socijalniCentar za socijalnu skrb Slatina je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi u 1997. godini, koji je pravni sljednik ustanova socijalne skrbi koje su djelovale od izdvajanja djelatnosti iz djelokruga lokalne samouprave.
Centar je osnovan za područje grada Slatine, općine Čađavica, općine Mikleuš, općine Nova Bukovica, općine Sopje i općine Voćin, s pripadajućim naseljima. Sjedište Centra je u Slatini, Vladimira Nazora br. 5/1.
Centar ima u svom sastavu Podružnicu u Orahovici, koja je osnovana za područje grada Orahovice, općine Crnac, općine Čačinci i općine Zdenci s pripadajućim naseljima i Ured u Voćinu.
Centar rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima.
Provodi ovrhe svojih rješenja, vodi propisane očevidnike, izdaje uvjerenja i druge potvrde, daje podatke o obiteljskim prilikama i mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kazneno-pravnu zaštitu, sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi ni o svojim pravima i interesima, obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji te obavlja djelatnosti pružanja pomoći i njege u kući, nadzora nad udomiteljskim obiteljima, kao i druge stručne poslove. U Centru je trenutno zaposleno 9 stručnih djelatnika i 6 drugih djelatnika.

URED DRŽAVNE UPRAVE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

upravaUred državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji sa sjedištem u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 1 ustrojen je Zakonom o sustavu državne uprave dana 08. srpnja 2001. godine. Radom Ureda upravlja predstojnik, a ustrojen je u pet službi kojima upravljaju pomoćnici predstojnika i tri ispostave kojima upravljaju voditelji ispostave i to: Služba za zajedničke poslove, Služba za gospodarstvo, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Služba za društvene djelatnosti, Služba za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Slatina, Ispostava Orahovica i Ispostava Pitomača.
Sveukupni okvirni broj službenika i namještenika u Uredu je 115 zaposlenika.
U Ispostavi u Slatini ustrojeni su: Pododsjek za društvene djelatnosti i opću upravu, Pododsjek za gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i graditeljstvo i Odjeljak za zajedničke poslove. U Ispostavi u Slatini radi 22 djelatnika.
Djelatnost Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji su upravni predmeti, neupravni predmeti te izdavanje potvrda i uvjerenja. Djelatnost obuhvaća i poslove inspekcijskog nadzora (sanitarnog i vodopravnog inspektora) iz područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, prostornog uređenja i graditeljstva, imovinsko-pravnih poslova, opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica (regionalne) samouprave i statistiku.

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PODRUČNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA

Katastar Slatina kao institucija djeluje od 1953. godine. Trenutno je ustrojen kao Ispostava Slatina Područnog ureda za katastar Virovitica, a nalazi se na adresi Trg sv. Josipa 10.
Katastar obavlja upravne i stručne poslove vezane uz evidenciju nekretnina, kao i tehničke poslove iz područja geodetske struke. Katastar Slatina obavlja poslove za područje grada Slatine i općina: Čađavice, Mikleuša, Nove Bukovice, Sopja i Voćina. U Katastru Slatina zaposleno je devet djelatnika.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLATINE

vatrogasciZajednička profesionalna vatrogasna jedinica osnovana je l964. godine za područje općine Podravska Slatina, a 1994. godine prelazi u Ministarstvo unutarnjih poslova kao vatrogasna postrojba Ministarstva unutarnjih poslova.
Temeljem Zakona o vatrogastvu iz 1999. godine, Gradsko poglavarstvo grada Slatine 21. prosinca 1999. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe grada Slatine. Javna vatrogasna postrojba grada Slatine je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru svoje djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Jednako tako pored gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pod vatrogasnom djelatnošću podrazumijeva se i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama te ekološkim i inim događajima kao što je pretovar opasnih tvari iz jednog prijevoznog sredstva u drugo, neutralizacija djelovanja opasnih tvari prilikom nesreća, crpljenje vode iz niže potopljenih razina prilikom poplava, prijevoz vode usred elementarnih nepogoda te drugih sličnih slučajeva.
Javna vatrogasna postrojba grada Slatine ima uposleno 17 djelatnika.
Javna vatrogasna postrojba grada Slatine u postojećoj formaciji djeluje po broju vatrogasaca kao vatrogasna ispostava – VRSTA 1 s jednim vozačem u smjeni, a broji ukupno 16 profesionalnih vatrogasaca, uključujući i zapovjednika postrojbe.

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SLATINE

Vatrogasna zajednica grada Slatine je stručna, humanitarna i izvanstranačka udruga od posebnog društvenog interesa, koja koordinira, usmjerava te rukovodi radom i aktivnostima svojih članica, koja uključuju:

1. DVD Slatina,
2. DVD Bakić,
3. DVDo Sladojevci,
4. DVD Kozice,
5. DVD Sladojevački Lug,
6. DVD Donji Meljani,
7. DVD Golenić
8. Javna vatrogasna postrojba Slatina.

vatrogasci1Vatrogasna zajednica grada Slatine proizašla je iz Vatrogasnog saveza općine Slatina 1993. godine te djeluje sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o udrugama, na području Grada Slatine i šire. Vatrogasna zajednica Grada Slatina obavlja svoje aktivnosti putem tijela Zajednice, koja čine: Skupština Zajednice, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Zapovjedništvo, predsjednik Zajednice i tajnik Zajednice. U Vatrogasnu zajednicu preko članica DVD-a učlanjeno je cca 500 vatrogasaca, kao i cca 120 članova vatrogasne mladeži.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLATINE

tz1Osnivačka Skupština Turističke zajednice grada Slatine na sjednici održanoj 25. studenog 1994. godine donijela je Odluku o osnivanju Turističke zajednice grada Slatine, a temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Iste godine Turistička zajednica upisana je u Upisnik turističkih zajednica Hrvatske. Po osnivanju, od grada Slatine je na korištenje dobila prostor na Trgu svetog Josipa bb te zapošljava jednog djelatnika. Turistička zajednica ima predsjednika, kojega na prijedlog Gradskog poglavarstva bira Skupština zajednice, koja bira odnosno imenuje i članove Turističkog vijeća te Nadzornog odbora.

Djelatnost Turističke zajednice obuhvaća:

– poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih potencijala
– poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti grada Slatine
– poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, športskih, gospodarskih i drugih priredaba koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada
– poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu
– prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu
– organiziranje nastupa na sajmovima i odnosi s javnošću
– izrada izvješća i analiza
– poticanje i organiziranje akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanje turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša…

VJERSKE ZAJEDNICE U GRADU SLATINI

Prema popisu stanovništva iz 2001.g., od ukupno 14.819 stanovnika Grada Slatine, njih 12.439 ili 84% izjasnili su se kao pripadnici Katoličke crkve, 1.529 ili 10% kao pripadnici Pravoslavne crkve, dok je pripadnika Adventističke crkve ukupno 70 ili 0,5%. Od ostalih vjerskih zajednica tu su još pripadnici Islamske vjerske zajednice, kojoj pripada ukupno 38 ili 0,3% građana Grada Slatine te 33 ili 0,2% Jehovinih svjedoka. U gradu Slatini svoje štovatelje imaju još i Kalvinistička crkva, Evangelistička crkva, Baptistička crkva, Grkokatolička crkva te Evanđeoska pentekostna crkva koja u Slatini djeluje od prosinca 2003.g.