Brzi internet za grad Slatinu i prigradska naselja

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Slatine koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
23.01.2019.
Grad Slatina redovitom komunikacijom brine o interesima svojih građana
23.01.2019.

Brzi internet za grad Slatinu i prigradska naselja

Nakon odluke da Grad Slatina krene samostalno u izradu projekta širokopojasnog interneta danas je službeno završena prva faza tog projekta predajom nacrta projekta nositelju okvirnog projekta (HAKOM-u), čemu je prethodila i predaja studije izvodljivosti.
Početkom veljače očekuje se pokretanje javne rasprave nakon koje bi se napravila konačna verzija PRŠI-ja.

Projekt se provodi u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije.

Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Ovim projektom je obuhvaćena izgradnja širokopojasne infrastrukture na čitavom prostornom obuhvatu Grada Slatine, a predviđa se pokrivenost od preko 82% s optikom i brzinama do 100 Mbps simetrično.
Trenutna procijenjena vrijednost projekta je 35 mil. kuna.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content